Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD22
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych innych ustaw
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Usprawnienie mechanizmów determinujących przebieg procesów inwestycyjnych na liniach kolejowych.Realizacja polityki państwa ukierunkowanej na poprawę jakości usług przewozowych świadczonych przez przewoźników kolejowych. Zniwelowanie negatywnego wpływu na sytuację finansową zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A.) w związku z zaangażowanymi środkami publicznymi na finansowanie linii kolejowych o państwowym znaczeniu, w celu przeciwdziałania wzrostowi stawek dostępu do infrastruktury dla przewoźników kolejowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań poszerzających dotychczasowy zakres czynności umożliwiających restrukturyzację majątkową PKP S.A. Wyjście kapitałowe PKP S.A. ze Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w wyniku usamorządowienia Spółki przyczyni się do stworzenia stabilnych warunków rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze aglomeracji trójmiejskiej.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównym celem projektowanej ustawy jest zwiększenie absorpcji środków Unii Europejskiej na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poprzez zapewnienie wkładu własnego dla beneficjentów z Grupy PKP realizujących projekty unijne oraz uelastycznienie kolejowych projektów inwestycyjnych jako narzędzia umożliwiającego ich finansowanie.
Realizacja powyższych celów odbędzie się poprzez wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań umożliwiających:
- uzupełnienie przepisów dotyczących programu wieloletniego, w ramach którego realizowane są inwestycje obejmujące linie kolejowe,
- dokapitalizowanie przez PKP S.A. w latach 2014 – 2015 spółek zależnych ze środków pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach zależnych,
- wyeliminowanie z systemu prawnego przepisów, które powodują generowanie po stronie podmiotu zarządzającego krajową siecią linii kolejowych, tj. spółki PKP PLK S.A. nieuzasadnionych strat finansowych.

Ponadto, projektowana regulacja wprowadzi rozwiązania odnoszące się do:
- zbywania majątku PKP S.A. poprzez uproszczenie i przyspieszenie procesów związanych z zagospodarowaniem majątku byłego przedsiębiorstwa państwowego PKP,
- procesu usamorządowienia Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Klepacki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Zakres procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych innych ustaw w II połowie 2013 r. uległ zasadniczym zmianom. Istotą rozwiązań ujętych pierwotnie w przedmiotowy projekcie, który poddany został uzgodnieniom międzyresortowym było m.in.:
1) zmodyfikowanie przepisów odnoszących się do Funduszu Kolejowego poprzez zastąpienie Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego przyjmowanego uchwałą Rady Ministrów mechanizmem planu finansowego Funduszu Kolejowego,
2) wyeliminowanie z systemu prawnego przepisów powodujących generowanie po stronie spółki PKP PLK S.A. nieuzasadnionych strat finansowych (art. 15 ust. 7 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”),
3) określenie zasad finansowania z Funduszu Kolejowego przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach międzywojewódzkich albo międzynarodowych przewozów pasażerskich,
4) usamorządowienie spółki PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w 2014 r.
Obecnie projekt dotyczy tylko kwestii usamorządowienia PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Zagadnienia dotyczące Funduszu Kolejowego (pkt 1 powyżej) zostały ujęte w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Zagadnienie ujęte w pkt 2 powyżej zostało ujęte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.
Projektowane przepisy odnoszące się do zasad finansowania z Funduszu Kolejowego kolejowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej (pkt 3 powyżej), z uwagi na przyjęte inne rozwiązania pozaustawowe, stały się bezprzedmiotowe.
Prace legislacyjne nad aktualną wersją projektu odnoszącą się jedynie do kwestii usamorządowienia PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. powiązane są z procesem restrukturyzacji rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym i uzależnione są od tempa prac związanych z pracami nad programem restrukturyzacji ww. rynku oraz spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 

Data modyfikacji : 06.06.2014
Rejestr zmian