Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD16
Tytuł

Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem ustawy jest integracja procedur przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, w tym zawartych w obowiązujących specustawach inwestycyjnych, a także umożliwienie zastosowania ich do sieci przesyłowych energii elektrycznej oraz inwestycji stanowiących projekty wspólnego zainteresowania, o których mowa w rozporządzeniu PE i Rady 347/2013. Umożliwi to realizację krytycznych inwestycji infrastrukturalnych w unijnym okresie programowania 2014-2020, w którym nastąpi kumulacja zadań inwestycyjnych, wymagających sprawnego i terminowego przeprowadzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa ureguluje procedurę przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, w skład których wchodzą najważniejsze inwestycje transportowe, przesyłowe oraz z zakresu bezpieczeństwa powszechnego. Zakresem regulacji objęta zostanie faza lokalizacji inwestycji, pozyskania praw do nieruchomości, a także procesu budowlanego. Projekt podtrzymuje sprawdzone rozwiązania obowiązujących specustaw, wprowadzając jednocześnie mechanizmy wzmacniające ład przestrzenny, takie jak obowiązek prowadzenia z gminami negocjacji dotyczących przebiegu inwestycji oraz jej rozwiązań technicznych, a także obowiązek następczego dostosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustawa przewiduje integrację rozstrzygnięć inwestycyjnych w ramach decyzji zintegrowanej, której zakres przedmiotowy będzie analogiczny do obecnie funkcjonującej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie inwestorzy będą mieli możliwość wystąpienia o wydanie osobnych decyzji dla lokalizacji, wywłaszczenia oraz pozwolenia na budowę. Zachowane zostaną preferencje w sferze prawa materialnego: z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, wycinki drzew i krzewów, zajęcia terenów wód płynących oraz terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Ustawa podtrzyma również specjalne regulacje proceduralne, wprowadzające terminy na wydanie rozstrzygnięć przez organy administracji publicznej, a także ograniczające terminy na skierowanie środków zaskarżenia od tych rozstrzygnięć.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 21.07.2015
Rejestr zmian