Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC49
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian do ustawy wynika z konieczności dostosowania przepisów do postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a konkretnie stosowania art. 346 TFUE w związku z umowami dostaw uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt ustawy nie implementuje dyrektywy 2009/81/WE.
W przedmiotowej dyrektywie nie ma odniesienia do offsetu, jednakże w Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie offsetu w związku z przedmiotową dyrektywą wyjaśniono zasady stosowania praktyk offsetowych w świetle prawa i praktyki UE. Państwa członkowskie, które posiadają prawo offsetowe powinny zmienić je w takim zakresie, aby nie powodowało zakłóceń w funkcjonowaniu dyrektywy.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie w ustawie zapisów umożliwiających stosowanie offsetu zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz usprawnienie procesu zawierania umów offsetowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG MON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArkadiusz Bąk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 stycznia 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.08.2014
Rejestr zmian