Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID189
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, zmienionej uchwałą Nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” i zmienionej uchwałą Nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, zwanej dalej „uchwałą”.
Celem ogólnym realizacji inwestycji przewidzianej w przedmiotowym programie wieloletnim jest zwiększenie atrakcyjności Polski oraz Mazowsza przez budowę nowoczesnej instytucji muzealnej, będącej jednocześnie ośrodkiem edukacyjno-badawczym o znaczeniu ponadregionalnym. Celem głównym jest stworzenie obiektu kultury, umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie „enklawy historycznej”, bezcennej z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego dziedzictwa narodowego.
Konieczność zmiany uchwały wynika z potrzeby dostosowania jej zapisów dotyczących środków wydanych i przeznaczonych na  jego realizację w kolejnych latach do aktualnego stanu realizacji inwestycji. Potrzeba wprowadzenia zmian do uchwały wynika również z konieczności zapewnienia finansowania tej inwestycji na kolejne lata (do 2019 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres proponowanych zmian w projekcie uchwały obejmuje m.in.:
1. przedłużenia okresu realizacji programu wieloletniego do 2019 r.,
2. uwzględnienia w latach 2018 - 2019 środków niewykorzystanych w latach 2016 - 2017 w kwocie 96 690 000 zł.

Łączne nakłady na realizację nie zmieniłyby się i dalej wynoszą  205 795 000 zł, a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział:
a) 2011 r. – 0 zł;
b) 2012 r. – 1 516 000 zł;
c) 2013 r. – 1 954 000 zł;
d) 2014 r. – 2 917 000 zł;
e) 2015 r. – 2 731 000 zł;
f) 2016 r. – 47 765 000 zł;
g) 2017 r. – 25 118 000 zł;
h) 2018 r. – 75 081 000 zł;
i) 2019 r. – 48 713 000 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 22.10.2018
Rejestr zmian