Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZA2
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie regulacji jest niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest otwartość publicznych zasobów wiedzy, (rozumianych jako zasoby informacyjne o szczególnym znaczeniu dla innowacyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz inne źródła wiedzy i treści kultury będące w posiadaniu instytucji kultury, nauki i oświaty). W chwili obecnej nie istnieją przepisy administracyjno-prawne normujące w sposób jednolity zasady dostępu i wykorzystywania zasobów wiedzy finansowanych ze środków publicznych (a nie tylko generowanych przez podmioty publiczne). Podstawowym skutkiem otwarcia zasobów publicznych będzie zwiększenie podaży usług szerokopasmowych (będzie motywować do korzystania z internetu, lub też do bardziej wydajnego korzystania przez osoby już dostęp posiadające) oraz zapewnienie większego dostępu do przydatnych, wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, naukowych i kulturowych. Udostępnione w sposób otwarty zasoby publiczne mogą być podstawą nowych serwisów – w tym komercyjnych, wspierając tym samym małe i mikro przedsiębiorstwa pracujące w sektorze mediów i technologii cyfrowych. Rozwinie to rynek usług opartych na swobodnie dostępnych zasobach.Dodatkowo, na skutek otwarcia zasobów publicznych należy oczekiwać wzrostu projektów opartych na zaangażowaniu obywateli we współtworzenie lub zarządzanie wspólnymi zasobami – przykładem takich projektów mogą być Wikipedia, czy oddolnie tworzone cyfrowe archiwa dziedzictwa w ramach projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na mocy proponowanej nowej ustawy istniejące publiczne zasoby wiedzy rozumiane jako dane surowe, ich opracowania w postaci raportów, analiz i baz oraz inne treści w tym utwory stworzone lub finansowane przez podmioty publiczne, wobec których podmioty te posiadają prawa wyłączne, zostaną uznane za dobro wspólne, dostępne na zasadach opisanych w ustawie. Określone podmioty zobowiązane będą, w ramach swoich obowiązków administracyjnych, do nabywania majątkowych praw do utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz praw do chronionych baz danych w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań określonych w projektowanej ustawie a następnie do udostępniania i aktualizowania zasobów na warunkach określonych w II.2.4. Podmioty zobowiązane, w ramach wykonywania swoich uprawnień właścicielskich, udostępniać będą publiczne zasoby wiedzy poprzez repozytoria o których mowa w proponowanym art. 9b ust 1 u.d.i.p Przyjęcie ustawy o otwartych zasobach publicznych spowoduje:- utworzenie dostępnych publicznie repozytoriów zawierających wysokiej jakości treści edukacyjne, kulturowe i naukowe;- wzrost wykorzystania zasobów publicznych przez obywateli, instytucje publiczne, podmioty komercyjne i niekomercyjne, zwiększając tym samym efektywność wydatkowanych publicznie środków;- wzrost korzystania z internetu przez obywateli, ze względu na dostępność większej ilości treści wysokiej jakości- wzrost wykorzystania technologii cyfrowych w sferze edukacji, nauki i kultury – w szczególności w celu wymiany informacji i treści, oraz komunikacji w tych obszarach- w sferze edukacji: publiczna dostępność zasobów przełoży się na jakość edukacji formalnej (lepszy dostęp nauczycieli do zasobów edukacyjnych), ale wpłynie również na jakość edukacji nieformalnej. Należy oczekiwać zaistnienia procesu społecznego uzupełniania, przetwarzania i ulepszania tych zasobów, w szczególności przez nauczycieli – o ile zostaną do tego zapewnione odpowiednie warunki:- w sferze kultury: wzrost znajomości kulturowego dziedzictwa, dostęp do utworów niedostępnych lub zapomnianych stanowiących cenne zasoby kultury; w szczególności dostęp do zasobów mediów publicznych; tym samym zrealizowany zostanie postulat stworzenia portalu treści publicznych;- w sferze nauki: wzrost efektywności, prędkości i jakości działań badawczo-rozwojowych, przejrzystość procesów badawczych i wydatkowania środków na badania; zwiększy szanse edukacyjne na poziomie szkolnictwa wyższego i zapewni większą przejrzystość w sektorze nauki, co przełoży się na jakość prowadzonych prac- w sferze edukacji: zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli na edukację, wzrost jakości dostępnych materiałów edukacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Wycofanie projektu podyktowane jest przyjęciem nowego kierunku pracy w związku z uchwaleniem przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywy 2013/37/UE z dn. 26 czerwca 2013 r. zmieniającej Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Zasadnicza zmiana dyrektywy polega na poszerzeniu zakresu informacji sektora publicznego podlegających ponownemu wykorzystywaniu, tj. będących w posiadaniu bibliotek w tym uniwersyteckich, archiwów państwowych i muzeów, a więc tych które m.in. miały być udostępniane do wykorzystywania na podstawie przepisów w projektowanych założeniach ustawy o otwarych zasobach publicznych.

Data modyfikacji : 09.05.2014
Rejestr zmian