Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID12
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Rady Ministrów Nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” ma na celu uaktualnienie warunków finansowych, organizacyjnych i prawnych umożliwiających budowę w latach 2016 – 2020 stałej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie, oraz zorganizowanie wystawy stałej.
Istotą proponowanej zmiany jest aktualizacja i zmiana terminów oraz kosztów budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie, związana ze zmianą koncepcji wielkości i funkcji realizowanej instytucji kultury. Wobec zwiększenia planowanej powierzchni netto budynku siedziby Muzeum na Cytadeli Warszawskiej z 24 000 m² do około 44 700 m² netto, a tym samym ze zmianą zakresu skali i potrzeb inwestycji, konieczne jest przedłużenie okresu budowy na lata 2016-2020 i zwiększenie kosztów całościowych inwestycji w Programie do 659 270 000 zł w porównaniu do całościowych kosztów Programu ustanowionego 21 lipca 2015 r. Niewykorzystane środki z roku 2016 w kwocie 736 000,00 zł zostały przesunięte w planowanej aktualizacji uchwały na rok 2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, zwanej dalej „uchwałą”, w zakresie:
1. przedłużenia okresu realizacji Programu wieloletniego do 2020 r.;
2. zwiększenia całkowitej wartości Programu wieloletniego o kwotę 349 270 000 zł. - do wykorzystania w latach 2018 - 2020 r.;
3. przesunięcia na 2020 r. niewydatkowanych w 2016 (ujętych, lecz niewydatkowanych, w wykazie środków niewygasających, których termin wykorzystania upłynął 31 marca 2017 r.) w kwocie 736 000 zł;
4. przesunięcia na 2020 r. środków zaplanowanych na 2017 r. w kwocie 54 394 000 zł;
5. Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 659 270 000 zł w okresie 5 lat, a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział:
- 2016 r. – 10 864 000 zł;
- 2017 r. – 22 806 000 zł;
- 2018 r. – 152 356 000 zł;
- 2019 r. – 213 507 000 zł.;
- 2020 r. – 259 737 000 zł.

Zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Obrony Narodowej budynek Muzeum Historii Polski w Warszawie zostanie wzniesiony na terenie Cytadeli Warszawskiej. Zajmie on główne miejsce w planowanym na terenie Cytadeli zespole obiektów muzealnych obok Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum X Pawilonu oraz Muzeum Katyńskiego.

Program inwestycyjny w zakresie realizacji przez Muzeum Historii Polski w Warszawie obejmuje następujące zadania:
- budowa budynku (około 44 700 m2 powierzchni netto) wraz z infrastrukturą, spełniającego wymagania funkcjonalne Muzeum,  w tym z pomieszczeniami magazynowymi, pracowniami konserwatorskimi i pomieszczeniami dla pracowników je obsługujących oraz powierzchniami przestrzeni instalacyjnych dla potrzeb Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (około 8 100 m2 powierzchni netto); przez powierzchnie netto kondygnacji wg PN-ISO 9836 rozumiana jest powierzchnia ograniczona przez elementy zamykające w postaci stałych przegród budowlanych,
- zagospodarowanie terenu wraz z układem komunikacyjnym przewidzianym na terenie Muzeum.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 października 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2017
do góry