Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD47
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie ma na celu dostosowanie do zmian wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960), zgodnie z którą do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zostały włączone sprawy geodezji i kartografii.
Zgodnie zaś z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktuiy i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1282) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie jest jednostką nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
W związku z powyższym niezbędne jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia, albowiem zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1512) reorganizacja instytutu polega na zmianie ministra nadzorującego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana organu nadzorującego Instytut.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.03.2016
do góry