Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD19
Tytuł

Projekt ustawy  o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża programy skierowane do przedsiębiorców, zwiększające ich innowacyjność i konkurencyjność. Agencja wykorzystuje znaczne środki finansowe na udzielanie pomocy finansowej beneficjentom, dlatego powinna być jak najlepiej przygotowana do wykonywania tych zadań, a dla zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków powinna dysponować odpowiednim instrumentarium.
Przeprowadzone analizy dotyczące działalności Agencji, dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań przez PARP (w tym udzielania i rozliczania przekazanej beneficjentom pomocy finansowej) oraz dokonany przegląd aktów prawnych ujawniły obszary, w których niezbędne jest uaktualnienie i uszczegółowienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania PARP. Konieczne jest usprawnienie działań Agencji oraz dostosowanie przepisów ustawy do przepisów unijnych dotyczących finansowania działań będących w kompetencji Agencji.

Zidentyfikowane problemy dotyczą:
1. Niepełnego ustawowego wykazu działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w stosunku do zadań nakładanych na Agencję w aktualnym okresie finansowania ze środków Unii Europejskiej 2014-2020.
2. Braku synchronizacji przepisów ustawy o utworzeniu PARP z obowiązującymi przepisami unijnymi w zakresie definicji MŚP oraz zasadami udzielania pomocy de minimis.
3. Braku odpowiedniego ustawowego instrumentarium Agencji koniecznego do zapewnienia efektywności wykonywania przez nią zadań.
4. Nieadekwatności ustawowego systemu nadzoru nad działalnością Agencji do aktualnych mechanizmów w zakresie programowania i kontroli jej działalności (np. mechanizmy kontroli wydatkowania środków unijnych przez Instytucję Zarządzającą IZ i Pośredniczącą IP). 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane zmiany legislacyjne są wieloaspektowe. Dotyczą zarówno zmian w zakresie programowym, jak również dostosowania do obowiązujących przepisów. 

W zakresie działań realizowanych przez Agencję (ad 1):
a) uzupełniono zadania ustawowe PARP i sposób ich realizacji pod kątem celów programów operacyjnych obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 (np. w zakresie wdrażania instrumentów finansowych, możliwości przyznawania pomocy finansowej w formie nagród),
b) potwierdzono możliwość realizacji działań w zakresie współpracy rozwojowej w porozumieniu z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz zaangażowania Agencji w realizację programów międzynarodowych,
c) potwierdzono możliwość realizacji zadań na podstawie umów o wspólne przedsięwzięcie, zawieranych z innymi podmiotami.

Proponowane zmiany dotyczące dostosowania przepisów w ustawie o utworzeniu PARP do obecnie obowiązujących przepisów unijnych (ad 2) obejmują:
a) odwołanie do definicji MSP, obowiązującej w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
b) odniesienie się do zmian wynikających z nowego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Natomiast zmiany, które zmierzają do zapewnienia sprawnego realizowania przez Agencję zadań (ad 3), będą dotyczyły m.in.:
a) uzupełnienia definicji pracownika o pracownika tymczasowego,
b) usprawnienia procesu rekrutacji na wolne stanowiska w Agencji,
c) wzmocnienia kompetencji i uprawnień Agencji w zakresie weryfikacji danych podmiotów ubiegających się o pomoc, możliwości wstrzymania wypłaty pomocy finansowej i odmowy udzielenia pomocy finansowej w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym,
d) zwolnienia PARP z opłat sądowych i opłat w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach związanych z odzyskiwaniem przez Agencję udzielonej pomocy finansowej oraz w sprawach zamówień publicznych,
e)umożliwienia Agencji nieodpłatnego dostępu do rejestrów publicznych prowadzonych przez podmioty realizujące zadania publiczne,
f) doprecyzowania kwestii powiązań kapitałowych lub osobowych u beneficjentów pomocy,
g) wprowadzenia konieczności wyrażania zgody instytucji nadzorujących programy pomocowe, na umorzenie wierzytelności Agencji,
h) wprowadzenia nowej formy pomocy finansowej w formie nagród w rozumieniu przepisów unijnych.

W zakresie zmian w systemie nadzoru nad działalnością PARP zaproponowano likwidację rady nadzorczej. Spośród 9 funkcjonujących obecnie agencji wykonawczych, PARP jest jedyną – poza Agencją Mienia Wojskowego – w której działa rada nadzorcza. Inne aktualne mechanizmy nadzoru, takie jak nadzór wydatkowania środków unijnych przez IZ lub IP, czy też zatwierdzanie dokumentów programowych i sprawozdawczych przez ministra właściwego ds. gospodarki, pozwalają na sprawowanie efektywnego nadzoru nad Agencją.
Oczekiwanym efektem zaproponowanych rozwiązań będzie usprawnienie działania Agencji w warstwie wewnętrznej  oraz w zakresie obsługi beneficjentów. Zminimalizowane zostanie prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości przy wykorzystaniu przez beneficjentów środków pomocowych.
Funkcjonowanie PARP opiera się o przepisy rangi ustawowej. Zmiany w tym zakresie muszą być procedowane w ramach interwencji legislacyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
do góry