Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD27
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w art. 71 i 78 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 poz. 1445) oraz ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915). Dodatkowo przepis art. 34 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego stanowi, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 78 ust.7 ustawy - Prawo telekomunikacyjne zachowują moc nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W rozporządzeniu został określony sposób organizacji oraz funkcjonowania systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) oraz warunki gromadzenia i przekazywania do PLI CBD informacji o lokalizacji i innych danych pochodzących od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz ich udostępniania centrom powiadamiania ratunkowego i jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, a także sposób wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru. W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia, wprowadzono zmiany wynikające z nowej funkcjonalności systemu, określone w art. 71 ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, które stanowią, że wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, a Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, która jest częścią wyżej wskazanego systemu. Ponadto w związku z postępem technologicznym wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu starych rozwiązań nowymi, np. w zakresie szyfrowania. Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2016
do góry