Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD8
Tytuł

Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W obecnym stanie prawnym unormowanie zasad uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.),  wydanym na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Powyższe rozporządzenie zostało utrzymane w mocy do dnia 1 lipca 2016 r. na podstawie art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.). Wobec powyższego specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia mogą być rozpoczynane na podstawie dotychczasowych przepisów do dnia 1 lipca 2016 r. Z uwagi na zakres merytoryczny przepisów i ich charakter, jedyną obecnie możliwą formą prawną wprowadzenia przedmiotowych instytucji prawnych jest forma ustawowa. Należy pokreślić, iż unormowanie zasad  uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia m. in. takich jak psychologia kliniczna, neurologopedia, radiofarmacja, mikrobiologia, toksykologia przemysłu farmaceutycznego, fizyka medyczna, epidemiologia czy inżynieria medyczna, w akcie prawnym jakim jest rozporządzenie jest rozwiązaniem godzącym w bezpieczeństwo obrotu prawnego i zasadę stabilności przepisów prawa.
Przeprowadzona analiza dotycząca potrzeby utrzymania dotychczasowych rozwiązań w zakresie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia prowadzi do stwierdzenia, że system dotychczasowy powinien zostać utrzymany. Powoduje to konieczność opracowania regulacji, która wprowadzi możliwość uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia również po dniu 1 lipca 2016 r.
Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia był przedmiotem uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania do dnia 22 października 2015 r.
Projektowana ustawa musi wejść w życie najpóźniej z dniem 2 lipca 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana ustawa w znacznym stopniu inkorporuje rozwiązania, które na gruncie dotychczasowego stanu prawnego były ujęte w akcie wykonawczym. Posunięcie takie zapewni zgodność regulacji z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza w obszarze unormowań dotyczących praw i obowiązków obywatelskich. W projekcie zachowuje się zasadę, iż warunkiem uzyskania tytułu specjalisty jest odbycie szkolenia specjalizacyjnego oraz złożenie egzaminu. Jednakże wprowadza się szereg rozwiązań mających na celu odbiurokratyzowanie istniejących procedur, z wykorzystaniem systemów elektronicznych, co pozwoli zmniejszyć obciążenia dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty, a tym samym przyśpieszy proces jego uzyskiwania oraz zwiększy dostępność do specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Efektowi temu ma służyć również zniesienie ograniczeń czasowych, które występowały dotychczas a dotyczyły możliwości składania egzaminu. Regulacja ta będzie miała zastosowanie także wobec tych osób, które ukończyły szkolenie specjalizacyjne, ale do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu oraz osób, którym minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w danej dziedzinie. W projekcie określono także procedury akredytacyjne dla podmiotów ubiegających się o możliwość prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto projektowane regulacje umożliwią przeprowadzanie procedur określonych w ustawie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U.  z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Pinkas Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry