Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD26
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ww. rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505), a jednostką merytorycznie właściwą do jego przygotowania był Wyższy Urząd Górniczy, którego prezes uzyskał od Ministra Środowiska w dniu 27 marca 2014 r. upoważnienie do opracowania i prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych tego projektu.
W konsekwencji wejścia w życie zmiany art. 28 ust. 3 ustawy za dnia 4 września 1997 r, o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, zpóźn. zm.), wprowadzonej na mocy art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1960), Minister Środowiska utracił nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Obecnie nadzór nad tym organem przypisany został do ministra właściwego do spraw energii (art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia reguluje:
1, wykaz wyrobów, których stosowanie w ruchu zakładu górniczego wymaga wydania decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanych dalej „wyrobami";
2. wymagania techniczne dla wyrobów;
3. znaki decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanej dalej „dopuszczeniem", oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.09.2016
do góry