Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuZD2
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną podjęcia inicjatywy legislacyjnej jest brak w prawie polskim przepisów umożliwiających tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów, która uprościłaby działalność podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją, badaniami lub testowaniem pojazdów. Brak podstaw prawnych w tym zakresie często jest zarzutem ze strony zainteresowanych takim rozwiązaniem polskich podmiotów. O taką formę czasowej rejestracji pojazdu postulowali w latach 2012-2013 przedstawiciele środowisk reprezentujących branżę motoryzacyjną i jednostki badawcze.
Istnieje potrzeba zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zapewnienia podmiotom, spełniającym określone warunki, możliwości czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów, z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty we właściwym organie.
Takie formy czasowej rejestracji pojazdów dla przedsiębiorców świadczących usługi związane z obrotem pojazdami, testowaniem, naprawą funkcjonują już w wielu państwach członkowskich. W sytuacji planowanego w prawie europejskim wprowadzenia wzajemnego uznawania profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, polscy przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami i jednostki badawcze nie powinni być w gorszej sytuacji w stosunku do takich samych podmiotów z państw, gdzie profesjonalna rejestracja jest możliwa. Z tego względu wdrożenie odpowiednio wcześniej takiego rozwiązania do polskiego prawa jest szczególnie zasadne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla uprawnionych podmiotów i zmniejszenie częstotliwości wizyt w organie rejestrującym, poprzez:
- określenie zasad dokonywania profesjonalnej rejestracji pojazdów na wniosek podmiotów, spełniających określone warunki, zajmujących się produkcją, dystrybucją pojazdów, badaniami lub testowaniem pojazdów,
- wprowadzenie możliwości jednorazowego wydania przez organ uprawnionemu podmiotowi profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów i 100 sztuk blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (dla producentów w ilości przez nich wnioskowanej), które podmiot ten będzie wypełniał dla konkretnego pojazdu wprowadzanego do ruchu drogowego,
- określenie delegacji do wydania pakietu przepisów wykonawczych, zapewniających realizację  procesu profesjonalnej rejestracji pojazdów.
Dla zapobiegania przestępczości samochodowej, profesjonalny dowód rejestracyjny będzie posiadał określony termin ważności i będzie identyfikował pojazd a uprawniony podmiot będzie zobowiązany prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym; z tego względu zakłada się, że korzystanie z dokumentu nie będzie bezterminowe.
Skuteczne sprawdzanie uprawnienia do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego, wymagało będzie gromadzenia odpowiednich danych w ewidencji pojazdów.
Dla eliminowania nieuprawnionego korzystania z tej rejestracji przewiduje się odpowiednie sankcje i  kary pieniężne w ustawie - Prawo o ruchu drogowym; nie zakłada się nowelizacji przepisów Kodeksu wykroczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 21.06.2016 r. (projekt procedowany dalej jako ustawa UD86).

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.06.2016
do góry