Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID18
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu "Lepsze Regulacje 2015"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z niezależnych analiz, raportów międzynarodowych oraz z informacji uzyskiwanych od przedsiębiorców wynika, że polskie prawo nie spełnia oczekiwań społecznych w kwestii jego funkcjonowania. Biurokracja, zbyt skomplikowane i niezrozumiałe prawo oraz nadmierne obciążenia administracyjne wskazywane są jako bariery do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kontynuacja zmian regulacyjnych w tym zakresie jest konieczna w celu rozwoju przedsiębiorczości i zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kontynuacja Programu Reformy Regulacji, którego celem jest stworzenie opartego na dowodach i stabilnego procesu zarządzania legislacyjnego oraz uproszczenie prawa i redukcja barier dla przedsiębiorczości. Program będzie zawierał wykaz działań, które należy podjąć, aby poprawić jakość tworzonego prawa (m. in. rozwój systemu ocen wpływu tworzonych regulacji, poprawa komunikacji z interesariuszami) oraz uprościć prawo obowiązujące (w tym redukcja obciążeń administracyjnych, kosztów dostosowawczych oraz innych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i kosztów ponoszonych przez obywateli w związku ze skomplikowanymi procedurami w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 22 stycznia 2013 r. (z autopoprawkami)
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.01.2013
Rejestr zmian