Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID252
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Według danych GUS w ostatnich latach zmalała liczba wypadków przy pracy i zatrudnionych w warunkach zagrożenia. W 2013 roku liczba śmiertelnych wypadków przy pracy obniżyła się w stosunku do 2008 roku niemal o połowę (o 47%), a liczba wypadków ciężkich o 40%. W tym samym czasie liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia zmalała  o ponad 17%. W porównaniu do 2008 roku wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących w 2013 roku zmalał o niemal 47% (z 0,045 do 0,024), a wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy o niemal 38% (z 0,08 do 0,05), natomiast wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości, w tym samym czasie, zmalał o 17% (z 112,2 do 93,4). Z powyższych danych wynika, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce uległ w ostatnich latach poprawie.
Wciąż jednak w wypadkach przy pracy w Polsce, każdego roku ginie około 300 osób (315 w 2013 roku), a niemal 0,5 miliona pracuje w warunkach przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji zawodowej. Pomimo poprawy, warunki pracy w Polsce znacznie odbiegają od tych w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.
Straty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy są w Polsce znaczne. Można je ocenić przede wszystkim przez pryzmat świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych ZUS wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS (renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe, jednorazowe odszkodowania i inne) związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi wyniosły w 2013 r. 5 mld 238 mln zł. W kwocie tej nie uwzględniono wszystkich kosztów bezpośrednich (np. ponoszonych przez NFZ kosztów leczenia i rehabilitacji) oraz kosztów pośrednich związanych z wypadkami i chorobami zawodowymi, ponoszonych zarówno przez pracodawców, poszkodowanych i ich rodziny, jak i całe społeczeństwo. Z danych Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że koszty pośrednie nieodpowiednich warunków pracy są 3–4-krotnie wyższe niż koszty rent i odszkodowań. Oznacza to roczną sumę kosztów spowodowanych niewłaściwymi warunkami pracy wynoszącą 15,7 – 21 mld zł, co w 2013 r. stanowiło ok.1,0–1,3% PKB.
Biorąc pod uwagę przytoczone dane, można stwierdzić, że poprawa stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy może spowodować zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo i społeczeństwo, wpływając jednocześnie na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego efektu wymaga jednak konsekwentnej realizacji działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy, odpowiednio do wymagań dyrektyw UE.
W tej sytuacji powinny być podejmowane działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia zagrożeń w środowisku pracy, w tym powinien być realizowany program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Etap IV tego programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, którego I etap został ustanowiony uchwałą Nr 117/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. do realizacji w latach 2008-2010, II etap - uchwałą Nr 154/2010 Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. do realizacji w latach 2011-2013, a III etap - uchwałą Nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. do realizacji w latach 2014-2016.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

IV etap programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” przewidywany do realizacji w latach 2017-2019 zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.
Wprowadzenie do praktyki produktów opracowanych w ramach IV etapu programu wpłynie w szczególności na:
- stworzenie możliwości spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
- opracowywanie i doskonalenie rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wiekiem i niepełnosprawnych,
- rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz narastających czynników ryzyka,
- poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
- kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z całym cyklem życia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Mleczko Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2015
Rejestr zmian