Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC180
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz. Urz. UE L 59 z 3.03.2015, str.1), konieczne jest przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. zm.) w celu dostosowania przepisów tej ustawy do rozwiązań przyjętych w ww. rozporządzeniu. Rozporządzenie nr 2015/262 wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie to uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149, str. 3 z 07.06.2008). Ze względu na przyjęte przez Komisję Europejską w rozporządzeniu nr 2015/262 bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych niż te, które obowiązywały dotychczas, konieczne jest dokonanie nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów kompetencyjnych dotyczących m.in. wskazania organów upoważnionych do zatwierdzania podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych, a także określenia trybu ewentualnego czasowego lub trwałego odebrania tych uprawnień.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-