Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID250
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest aktualizacja Programu – Nowy tekst w zakresie przesunięcia terminu zakończenia z 2016 r. na 2018 r. i  wysokości finansowania w latach 2014–2018.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Główną przyczyną aktualizacji Programu i zmiany ww. uchwały Rady Ministrów jest konieczność dostosowania:
- Programu do warunków realizacji inwestycji budowlanej w czynnym obiekcie szpitalnym, czego skutkiem jest wydłużenie terminu z 2016 r. do 2018 r.,
- realizowanej inwestycji do obecnie obowiązujących standardów wykonania, wymogów prawnych i użytkowych oraz do zaktualizowanych przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty szpitalne.
Wydłużenie terminu realizacji inwestycji spowodowane zostało wystąpieniem szeregu trudności i opóźnień wywołanych koniecznością prowadzenia robót budowlanych w czynnym Szpitalu świadczącym działalność leczniczą w sposób nieprzerwany i zapewniający najwyższą jakość usług medycznych zgodnie z zawartymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Trudności logistyczne w organizacji budowy związane są również z koniecznością przeprowadzenia, obarczonych dużym ryzykiem operacji przenoszenia działalności leczniczej do nowej lub tymczasowej lokalizacji. Na opóźnienia w realizacji Programu miały także wpływ inne okoliczności niezależne od Inwestora powstałe m.in. w toku udzielania zamówień publicznych.
W świetle powyższych utrudnień i opóźnień niemożliwych do przewidzenia na etapie tworzenia koncepcji i harmonogramu, a także Programu wieloletniego, zachodzi konieczność aktualizacji i dokonania zmian wielkości środków finansowych przewidzianych na realizację Programu w kolejnych latach 2014–2018.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2015
Rejestr zmian