Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID249
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana finansowania programu wieloletniego w zakresie wysokości środków w latach 2014, 2016 i 2018–2019.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczność zmiany finansowania ze środków budżetu państwa polega na zmniejszeniu wydatkowania nakładów w roku 2014 o kwotę 24 810 tys. zł, z uwagi na nie wydatkowanie środków wynikające z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie generalnego wykonawcy w związku z wniesionym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej i trwającym do końca roku postępowaniem odwoławczym. W związku z podpisaniem umowy na realizację inwestycji z generalnym wykonawcą w kolejnym roku budżetowym (styczeń 2015 r.) niezbędne jest dostosowanie harmonogramu finansowania programu, co pozwoli na terminową i właściwą realizację zadania. Mając na uwadze powyższe zmianie ulega wysokość środków w kolejnych latach realizacji inwestycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2015
Rejestr zmian