Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID247
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu w wieloletniego pod nazwą „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest korekta programu wieloletniego w zakresie przesunięcia terminu zakończenia z 2015 r. na 2016 r.. zmiany wysokości środków w latach 2014-2016 oraz wzrostu Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) o środki własne Inwestora.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z uchwałą nr 217/2014 Rady Ministrów z dnia 27 października 2014 r. oraz ustawą budżetową na 2014 r. zaplanowane zostały na ww. Program środki w wysokości 198 909 tys. zł, a wykonanie wyniosło 135 148 rys. zł. Niewykorzystanie kwoty 63 761 tys. zł spowodowane było:
- przedłużającymi się procedurami przetargowymi na zakup sprzętu i wyposażenia - (postępowania przetargowe, które nie zostały rozstrzygnięte Inwestor rozpoczął w IV kwartale 2014 r., co uniemożliwiło zakończenie postępowania do końca roku, a w przypadku postępowań unieważnionych ich powtórne rozstrzygnięcie),
- wprowadzeniem projektu zamiennego, głównie w  zakresie robót instalacyjnych, który m. in. spowolnił proces inwestycyjny.

Inwestycja była planowana do zakończenia w 2015 r. i na ten cel zgodnie z ustawą budżetową na br. zaplanowane został)' środki w wysokości 76 856 tys. zł. Do zakończenia lego Programu niezbędne są środki w wysokości 140 617 rys. zł (uwzględniają niewydatkowaną kwotę w 2014 r.). Mając na uwadze powyższe, w celu uzyskania zaplanowanego efektu rzeczowego, zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2016 rok. Ponadto. Inwestor wystąpił o zwiększenie środków na 2015 r. o 19 000 tys- zł. z czego istnieje możliwość zwiększenia o kwotę 14 117 tys. zł z uwolnionych środków przy realizacji programu wieloletniego pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie". W zakresie WKI. wzrosła wartość Programu z kwoty 552 002 tys. zł do 557 042 tys. zł, przy pozostawieniu środków z budżetu państwa na dotychczasowym poziomie - 550 761 tys. zł. Nastąpił wzrost udziału środków własnych l 241 tys. zł do 6 281 tys. zl, tj. o 5 040 tys. zl.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2015
Rejestr zmian