Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC178
Tytuł

Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem  projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1). Zasadnicza zmiana dyrektywy polega na poszerzeniu zakresu podmiotowego o wybrane zasoby bibliotek, muzeów i archiwów, które mają podlegać ponownemu wykorzystywaniu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada:
1. Wyodrębnienie przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zawartych obecnie w rozdziale 2a oraz uregulowanie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w nowej ustawie.
2. Ustalenie powszechnego prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, którego korelatem będzie obowiązek określonych podmiotów do przekazywania informacji w celu ponownego wykorzystywania.
3. Określenie wzajemnych relacji pomiędzy dostępem do informacji publicznych a ponownym wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
4. Wprowadzenie definicji informacji sektora publicznego oraz zachowanie definicji ponownego wykorzystywania.
5. Określenie zakresu podmiotowego ponownego wykorzystywania, włączając w krąg podmiotów zobowiązanych archiwa, muzea i biblioteki.
6. Określenie wyłączeń i ograniczeń stosowania projektowanej ustawy.
7. Zachowanie ogólnych zasad przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania: niedyskryminacji, niewyłączności i przejrzystości.
8. Określenie sposobów pozyskiwania informacji sektora publicznego w  celu ponownego wykorzystywania – tryby bezwnioskowe: Biuletyn Informacji Publicznej; Centralne Repozytorium Informacji Publicznej i pod pewnymi warunkami inny sposób niż wskazane powyżej oraz trybu wnioskowego wraz z procedurą i wzorem wniosku.
9. Wprowadzenie podstawowej zasady bezwarunkowego i nieodpłatnego przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, z wyjątkami określonymi w ustawie, w szczególności dla informacji sektora publicznego będących w posiadaniu bibliotek, muzeów i archiwów. W zakresie opłat minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia określającego maksymalne stawki opłat za komercyjne ponowne wykorzystywanie możliwe do określania przez muzea.
Wprowadzenie możliwości zapewnienia przez podmiot zobowiązany ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym na podstawie raz złożonego wniosku w ciągu 12 miesięcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJurand Drop Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.12.2015
Rejestr zmian