Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD473
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), zgodnie z którym Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok następny w drodze rozporządzenia – jeżeli w terminie do dnia 15 lipca br. nie dojdzie do uzgodnienia jego wysokości na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od kwoty zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji.
Z uwagi na fakt, że w ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Trójstronnej Komisji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokość tego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana w rozporządzaniu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. wynosi 1 850 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,7%.
Kwota ta jest analogiczna do zaproponowanej przez Radę Ministrów do negocjacji Komisji Trójstronnej.
Uwzględniając sytuację na rynku pracy,  optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, kwota minimalnego wynagrodzenia określona w projektowanym rozporządzeniu jest wyższa niż obligatoryjne minimum (1 782 zł) wynikające z przepisów art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  – o 68 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Mleczko Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.09.2015
Rejestr zmian