Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD472
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości tzw. "Policy Cycle" - projekt pod nazwą „EMPACT Narkotyki Syntetyczne”, zostały umieszczone w projekcie ze względu na  szczegółowe wymogi umowy zawartej z Komisją – w tym konieczność przekazania ich w euro, co stanowi podstawę do niezaliczania tych środków do kategorii innych środków. Ujęcie bowiem tych środków w planie finansowym Ministerstwa na dany rok budżetowy rodziłoby dodatkowe obciążenia dla budżetu państwa w postaci różnic kursowych, co kolidowałoby z przepisami ww. ustawy o wydatkowaniu środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z optymalnym doborem metod i środków służących osiągnięciu założonego celu. Proponowana regulacja pozwoli na uniknięcie ww. problemów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zostanie poszerzony o środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości tzw. "Policy Cycle" - projekt pod nazwą „EMPACT Narkotyki Syntetyczne”. Beneficjentami tych środków będą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich będące koordynatorem projektu oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bądź Centrum Obsługi Projektów Europejskich jako stronę. Środki te będą wydatkowane w terminie kwalifikowalności wydatków projektów finansowanych z tych środków.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.09.2015
Rejestr zmian