Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD226
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem nowelizacji jest stworzenie wyraźnych podstaw prawnych do wyrażania zgody, przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów, na pobyt wojsk obcych (w szczególności wojsk państw członkowskich organizacji międzynarodowych takich jak NAPO, UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju. W zgodzie wyrażonej przez Prezydenta RP proponuje się wskazywać cel pobytu i zakres uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem, że wojska obce będą mogły posiadać uprawnienia, które przysługują Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa wskazuje, że potencjalny przeciwnik może wywoływać określone konflikty pozornie wskazujące na ich wewnętrzny charakter (narzucając określony, a niekorzystny dla państwa „zaatakowanego” reżim prawny), z zamiarem pozyskania czasu na uzyskanie przewagi taktycznej na potrzeby (nadal kamuflowanej) większej operacji wojskowej i z długoterminowym założeniem stopniowego wyniszczania gospodarczo-militarnego państwa zaatakowanego tzw. wojna hybrydowa.
W obowiązującym stanie prawnym brak jest precyzyjnego przepisu w akcie prawa powszechnie obowiązującego, który wskazywałby organ władzy państwowej uprawniony do podjęcia decyzji o zasadności użycia np. wojsk NATO/UH w ramach wzmocnienia wojskowego dla Sił Zbrojnych RP wykonujących zadania w czasie pokoju. Brak jest też regulacji definiujących zakres uprawnień wojsk obcych w takich sytuacjach.
Wdrożenie projektowanych przepisów jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia pełnej legitymacji prawnej do ewentualnego prowadzenia operacji przez wojska NATO - sił wysokiej gotowości już w czasie pokoju, kiedy może zaistnieć pierwsza potrzeba gotowości do działania (np. w ramach odstraszania i zniechęcania potencjalnego przeciwnika) lub samego działania, a kiedy nie wystąpiły jeszcze przesłanki do uruchomienia procedury kolektywnej samoobrony.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja przepisów w zakresie pobytu wojsk obcych na terytorium RP poprzez umożliwienie wojskom obcym (NATO, UE) wykonywania operacji wojskowych (innych niż ćwiczenia) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju.
Efekt będzie osiągnięty już poprzez samo wprowadzenie w życie przepisów, bowiem potencjalny przeciwnik będzie świadomy, że nie ma barier prawnych w użyciu wojsk obcych (NATO, UE) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji np. wojny hybrydowej, podprogowej. W razie narastania sytuacji napięcia, wojska te będę mogły prezentować gotowość do działania w ramach odstraszania i zniechęcania potencjalnego przeciwnika, a w razie konieczności - podjąć działania wojskowe na wczesnych etapach działań, aby nie doprowadzić do eskalacji napięć i powstania regularnego konfliktu zbrojnego.   

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMieczysław Gocuł Szef Sztabu Generalnego WP
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.07.2015
Rejestr zmian