Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD471
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Aktualny stan prawny nakłada na inwestorów planujących realizację obiektów do uprawiania sportów zimowych (w szczególności tras narciarskich i wyciągów narciarskich) obowiązek uzyskania w procesie inwestycyjnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od parametrów inwestycji, co można uznać za jedną z barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej. Bariera ta została wskazana w dezyderacie nr 24 Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP dotyczącym podjęcia działań służących likwidacji barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce, uchwalonym na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r., który został przekazany Ministrowi Środowiska. Wskazane jest doprecyzowanie przepisu rozporządzenia odnoszącego się do kolei linowych celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych.
2. Aktualny stan prawny w niewystarczający sposób zapewnia nadzór organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej nad inwestycjami dotyczącymi ferm hodowlanych norek, co zostało wyrażone między innymi w materiale Najwyższej Izby Kontroli (Delegatura w Poznaniu) pt. „Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim”. Z wniosków przedstawionych przez NIK wynika, iż w 87% skontrolowanych ferm nie przestrzegano wymagań ochrony środowiska, a w 48% ferm działalność była prowadzona w nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych obiektach. Ponadto intensywny rozwój ferm hodowlanych norek amerykańskich w Polsce oraz zmiana sposobu prowadzenia chowu i hodowli, spowodowała zwiększenie obciążenia dla środowiska, które wynika bezpośrednio z funkcjonowania tego typu inwestycji. Zaistniała więc potrzeba zapewnienia udziału organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej w procesie inwestycyjnym tj. na etapie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla większego zakresu podmiotów realizujących tego typu inwestycje. 
3. Z dniem 31 grudnia 2014 r. moc obowiązującą utraciło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169), które wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 78 obowiązującego rozporządzenia. W związku z powyższym, obecnie wszystkie instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, niezależnie od rodzaju wprowadzanych substancji, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

(1) Wprowadzenie progu ilościowego (powierzchnia terenu przeznaczonego do przekształcenia) oraz kryterium lokalizacyjnego odnoszącego się do umiejscowienia obiektów na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.) oraz poza tymi obszarami, na podstawie których dokonywana będzie kwalifikacja narciarskich tras zjazdowych, nartostrad i kolei linowych obsługujących ww. obiekty do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaistnieje, gdy narciarskie trasy zjazdowe, nartostrady, a także koleje linowe wykonywane na potrzeby ww. obiektów, realizowane będą na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz obszarach Natura 2000. W przypadku form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4, 8 i 9 ww. ustawy o ochronie przyrody, kryterium determinujące o kwalifikacji do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stanowić będzie 10 ha. Inwestycje planowane na pozostałych obszarach wymagać będą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile ich powierzchnia będzie nie mniejsza niż 15 ha. Z uwagi na ustanowienie progów i kryteriów dla inwestycji, o których mowa powyżej, wspólnie w jednym przepisie z torami bobslejowymi, skoczniami narciarskimi i wyciągami do narciarstwa wodnego, proponuje się wydzielić te inwestycje i ująć je w nowym brzmieniu § 3 ust. 1 pkt 49b w Ponadto, celem uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych zasadnym jest doprecyzowanie brzmienia § 3 ust. 1 pkt 61 poprzez literalne wskazanie, iż regulacja ta nie dotyczy kolei linowych przeznaczonych do uprawiania sportów, o których mowa w projektowanym § 3 ust. 1 pkt 49. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do rozwoju sektora turystyki w Polsce, a także stanowić będą ułatwienie dla podmiotów gospodarczych poprzez usprawnienie procesu pozyskania niezbędnych zezwoleń, bowiem obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie dotyczył jedynie inwestycji osiągających, określone niniejszą regulacją progi.
(2) Zaostrzenie kryterium determinującego o kwalifikacji chowu/hodowli norek i tchórzy, do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, poprzez zmianę wartości współczynnika przeliczeniowego sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP) z wartości 0,0025 na wartość 0,01. Projektowana zmiana spowoduje, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym analiza potencjalnego oddziaływania, będzie wymagana dla przedsięwzięć polegających na prowadzeniu chowu/hodowli norki i tchórzy w ilości nie mniejszej niż 6000 szt. (obecnie 24000 szt.) - niezależnie od lokalizacji, oraz w ilości nie mniejszej niż 4000 szt. (obecnie 16000 szt.) w określonych uwarunkowaniach lokalizacyjnych (na terenach formy ochrony przyrody oraz w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych, zurbanizowanych niezabudowanych, rekreacyjno-wypoczynkowych, innych niż zabudowane).
(3) Dostosowanie brzmienia § 3 ust. 1 pkt 78 do obecnego stanu  prawnego, poprzez przywołanie w tym przepisie podstawy prawnej do wydania aktu wykonawczego na podstawie ustawy - Prawo wodne. W efekcie możliwe będzie wykluczenie inwestycji, które nie powodują wprowadzenia substancji szczególnie szkodliwych do wód lub urządzeń, z katalogu przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Otawski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-