Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD469
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nadanie Instytutowi Sportu w Warszawie statutu Państwowego Instytutu Badawczego jest realizacją zadania „Utworzenie Państwowego Instytutu Badawczego Sportu" określonego w ramach priorytetu „wzrost wyników sportowych" w dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015".
Bezpośrednią przyczyną nadania statusu Państwowego Instytutu Badawczego Instytutowi Sportu w Warszawie będącemu centralną placówką naukowo-badawczą jest konieczność rozszerzenia zakresu badań naukowych w sporcie kwalifikowanym i naukowego wspomagania sportu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przyznanie Instytutowi Sportu w Warszawie statusu Państwowego Instytutu Badawczego umożliwi poszerzenie działalności zarówno z zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Oznacza to, że Instytut Sportu będzie mógł rozszerzyć zakres prowadzonych badań naukowych i objąć nimi większą grupę docelową profesjonalnych sportowców oraz sportowców amatorów.
Prowadzone w Instytucie Sportu w Warszawie badania uzyskają charakter ciągły, co umożliwi przygotowanie planów badawczych z perspektywą uzyskania optymalnych efektów.
Skutki wprowadzonej regulacji będą odczuwalne we wszystkich obszarach funkcjonowania Instytutu Sportu w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie:
1) zapobiegania oraz zwalczania zjawiska dopingu w sporcie;
2) przygotowania polskich sportowców do udziału w zawodach sportowych;
3) edukacji poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych;
4) certyfikacji wyrobów (sprzętu i akcesoriów) dla sportu;
5) edukacji i promocji dotyczącej upowszechniania sportu dla wszystkich.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Idzi Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2015
Rejestr zmian