Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD225
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie innych ustaw spowodowane jest uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. – II PZP 1/14, zgodnie z którą „zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy”.
Uchwała SN, na wniosek przewoźników transportu drogowego, była przedmiotem obrad sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 23 lipca 2014 r., po czym Komisja skierowała do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dezyderat w sprawie rozwiązania problemów wynikających z uchwały SN z dnia 12 czerwca 2014 r. o prawie kierowców do ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu. W Dezyderacie tym Komisja zwróciła się o wypracowanie rozwiązań legislacyjnych precyzujących zasady dotyczące noclegów kierowców w kabinach pojazdów wyposażonych w miejsce do spania, w czasie podróży służbowej oraz sposobu rozwiązania problemu roszczeń finansowych kierowców w stosunku do pracodawców za noclegi w kabinach pojazdów w okresie minionych trzech lat.
W związku z Dezyderatem Komisji Infrastruktury i wystąpieniami strony społecznej konieczne stało się wypracowanie kompleksowego rozwiązania systemowego dotyczącego diet i ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu w ustawie o czasie pracy kierowców, a także warunków technicznych dla kabin pojazdów, w których odbieranie odpoczynku dobowego lub tygodniowego nie będzie rekompensowane ryczałtem.
Drugim powodem, dla którego proponuje się zmianę ustawy o czasie pracy kierowców jest konieczność zmiany przepisów, które wdrożyły do polskiego prawa art. 2 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, w celu wyłączenia z obowiązków stosowania przepisów o czasie pracy kierowców samozatrudnionych osób wykonujących czynności w trasie i niepodlegających dyrektywie (np. taksówkarzy).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa ustanawia podstawę prawną dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w porozumieniu z MPiPS, do wydania dwóch rozporządzeń:
- regulującego wysokość należności przysługujących kierowcy odbierającemu odpoczynek dobowy lub skrócony tygodniowy w kabinie pojazdu,
- regulującego warunki miejsca do spania w kabinie pojazdu, które zwalniają pracodawcę z obowiązku wypłacania kierowcy należności za wykorzystywanie odpoczynku w kabinie pojazdu.
Dotychczas kierowcy otrzymywali ww. należności w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy, a ponadto ich wypłacanie nie było uzależnione od standardu miejsca do spania w kabinie.
Drugie rozwiązanie w projekcie ustawy ma na celu taką zmianę przepisów, aby przepisy ustawy o czasie pracy kierowców nie obejmowały samozatrudnionych kierowców wykonujących przewozy, których nie dotyczy rozporządzenie (WE) nr 561/2006 i dyrektywa 2002/15/WE. Obecnie obowiązujące przepisy wykraczają poza zakres dyrektywy 2002/15/WE i dotyczą wszystkich samozatrudnionych kierowców, niezależnie od dopuszczalnej masy prowadzonego pojazdu i liczby przewożonych osób, np. taksówkarzy.
Pozostałe zmiany dotyczące ustawy o transporcie drogowym mają charakter porządkowy i wynikają ze zmian wprowadzonych w ustawie o czasie pracy kierowców.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.07.2015
Rejestr zmian