Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD468
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187) wynika z:
1. stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie z którym nie powinny być udzielane poręczenia i gwarancje do kredytów z częściową spłatą kapitału, udzielanych młodym rolnikom na zakup użytków rolnych;
2. konieczności wprowadzenia pomocy wstępnie uznanym na podstawie odrębnych przepisów grupom producentów owoców i warzyw oraz grupom producentów rolnych utworzonych w grupie produktów świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, które w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską na import owoców i warzyw oraz mięsa z Polski skutkującym istotnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej na zagranicznych rynkach produktów rolnych mają problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów;
3. konieczności zabezpieczenia gospodarstw w celu likwidacji choroby ASF, co umożliwi odzyskanie statusu państwa wolnego od tej choroby i pozwoli na eksport polskich produktów pochodzenia zwierzęcego do tych państw, które warunkują otwarcie swoich rynków posiadanym przez eksportera statusu państwa wolnego od określonej choroby zakaźnej zwierząt;
4. obniżenia do 1,75 przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, co wpłynęło na obniżenie oprocentowania dla banków i jednocześnie spowodowało, iż ustalane na podstawie obowiązujących przepisów oprocentowanie należne od kredytobiorcy jest wyższe niż oprocentowanie należne bankowi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się:
a) wykreślenie przepisów regulujących udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty do kredytów z częścią spłata kapitału dla  młodych rolników na zakup użytków rolnych,
b) wprowadzenie przepisów regulujących warunki udzielania gwarancji spłaty kredytów bankowych przeznaczonych na realizację inwestycji niezbędnych do spełnienia kryteriów uznania za organizację producentów owoców i warzyw, albo kredytów bankowych przeznaczonych na realizację inwestycji przez grupy producentów rolnych utworzonych w grupie produktów świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone i mrożone – objętych programem naprawczym, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.),
c) udzielanie producentom rolnym pomocy w formie refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych oraz niezbędnych środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych i ogrodzenie gospodarstw utrzymujących świnie w systemie otwartym. Proponuje się, aby pomoc była przyznawana w formie de minimis do wysokości 15 000 zł,
d) wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi w przypadku gdy oprocentowanie należne bankowi jest mniejsze niż 3%, kredytobiorca będzie płacił odsetki w wysokości oprocentowania należnego bankowi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.09.2015
Rejestr zmian