Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD467
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w art. 71 i 78 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) oraz ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635, z 2014 r. poz. 1915 i 1877). Dodatkowo przepis art. 34 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego stanowi, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy ­ Prawo telekomunikacyjne zachowują moc nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W rozporządzeniu został określony sposób organizacji oraz funkcjonowania systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) oraz warunki gromadzenia i przekazywania do PLI CBD informacji
o lokalizacji i innych danych pochodzących od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz ich udostępniania centrom powiadamiania ratunkowego i jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, a także sposób wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru.
W odniesieniu do obowiązującego poprzednio rozporządzenia, wprowadzono zmiany wynikające z nowej funkcjonalności systemu, które zostały określone w art. 71 ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, i które stanowią, że wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, która jest częścią ww. systemu.
Ponadto w związku z postępem technologicznym wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu starych rozwiązań nowymi, np. obecne zabezpieczenie przesyłanych danych z użyciem VPN z szyfrowaniem 128 bitów zastąpiono szyfrowaniem 256 bitów. Dopuszczono również możliwość zastąpienia łączy E1 technologią Ethernet, umożliwiającą  tworzenie wydajnych i skalowalnych połączeń dostępowych do PLI CBD.
Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJurand Drop Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-