Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD466
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie stanowić będzie wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255 oraz z 2015 r. poz. 1169), wprowadzonego ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm RP. W związku ze zmianą modelu dofinansowania programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego ze środków budżetu państwa (odejście od modelu dofinansowania funduszu statutowego Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz dopłat do oprocentowania), zmianie ulegną zasady udzielania finansowego wsparcia podmiotom realizującym ten typ budownictwa mieszkaniowego. Rozwiązania, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym, przyczynią się do określenia takich ram prawnych, które stanowić będą podstawę rozpoczęcia realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, w formie preferencyjnych kredytów i gwarancji nabycia emisji obligacji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Należy podkreślić, że – w stosunku do pierwotnej wersji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw – w toku prac Senatu RP nad ustawą oraz uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia rozszerzeniu uległ zakres upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia oraz tytuł projektu rozporządzenia, wskutek czego wpis do wykazu powinien ulec korekcie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określi warunki i tryb udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania zwrotnego, rodzaje dokumentów umożliwiających dokonanie oceny wniosków o udzielenie finansowania, minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu finansowania w zakresie wyposażenia technicznego, a także kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania, w tym kryteria zapewniające preferowanie przedsięwzięć, do których ma zastosowanie procedura otwartego konkursu przy sporządzaniu projektu architektonicznego, mając na względzie zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej, sprawność finansowania oraz konieczność zapewnienia zgodności przyznawanej rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych z przepisami prawa Unii Europejskiej.
Na podstawie projektowanych regulacji towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne będą mogły ubiegać się o finansowanie zwrotne w postaci kredytów oraz gwarancji nabycia emisji obligacji w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Finansowanie zwrotne w ramach nowego programu wsparcia będzie udzielane wyłącznie, gdy stanowić będzie rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym, o której mowa w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3). W związku z tym w treści rozporządzenia w przepisach określających warunki i tryb udzielania finansowania znajdą się również niezbędne elementy wynikające z przedmiotowej decyzji.
W perspektywie 10 lat planuje się powstanie co najmniej 30 tys. mieszkań o regulowanym czynszu, przeznaczonych dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, które będą mogły w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku komercyjnym, a jednocześnie ze względu na osiągane dochody nie mają możliwości ubiegania się o mieszkanie komunalne. Planuje się, że uruchomienie naboru wniosków kwalifikacyjnych przez BGK powinno nastąpić w IV kwartale 2015 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.10.2015
Rejestr zmian