Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD465
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”, oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567), zwanej dalej „ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 10 ust. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 15b ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodniła w terminie do dnia 15 czerwca br. propozycji Rady Ministrów dotyczącej wysokości kwot, o których mowa wyżej.
Rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie zawiera następujące propozycje:

I. Wysokość kryterium dochodowego:
1.  Od dnia 1 listopada 2015 r. proponuje się podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do kwoty 674 zł na osobę w rodzinie oraz podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do kwoty 764 zł na osobę w rodzinie.
2. Od dnia 1 listopada 2017 r. proponuje się podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do kwoty 754 zł na osobę w rodzinie oraz podwyższenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do kwoty 844 zł na osobę w rodzinie.
3. Jednocześnie, od dnia 1 listopada 2015 r. proponuje się pozostawić kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 15b ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych na poziomie 1922 zł (bez zmian).

II. Wysokość świadczeń rodzinnych:

Od dnia 1 listopada 2015 r. proponuje się następujące kwoty świadczeń rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny – w kwocie nie niższej niż 40% wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych):
   1) 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia (obecnie 77 zł);
   2) 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia (obecnie 106 zł);
   3) 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia (obecnie 115 zł).
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka: 1000 zł – bez zmian.
3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego: 400 zł – bez zmian.
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 185 zł (obecnie 170zł), a w przypadku dziecka niepełnosprawnego: 265 zł (obecnie 250 zł).
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 90 zł (obecnie 80 zł).
6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia (obecnie 60 zł) i 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia (obecnie 80 zł).
7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł – bez zmian.
8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 105 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (obecnie 90 zł) i 63 zł w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (obecnie 50zł).
9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka: 1000 zł – bez zmian.
10. Zasiłek pielęgnacyjny: 153 zł – bez zmian.
11. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 520 zł – bez zmian.

Od dnia 1 listopada 2016 r. proponuje się następujące kwoty świadczeń rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny:
   1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
   2) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia;
   3) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego: 273 zł.
3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95 zł.
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 113 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i 69 zł w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Od dnia 1 listopada 2017 r. proponuje się następujące kwoty świadczeń rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny:
   1) 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
   2) 130 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia;
   3) 140 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 200 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego: 280 zł.
3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 100 zł.
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia i 120 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 120 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i 75 zł w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

III. Wysokość zasiłku dla opiekuna:
Proponuje się ustalenie kwoty zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na poziomie 520 zł - bez zmian w stosunku do kwoty obecnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 sierpnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.08.2015
Rejestr zmian