Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC177
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zakres przedmiotowy nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), jest związany z koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.4.2014 str. 1).
Implementacja do przepisów prawa krajowego przedmiotowej dyrektywy przyczyni się do zwiększenia ochrony zdrowia publicznego przed szkodliwymi następstwami używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.
Ww. nowe przepisy wprowadzają zakaz stosowania w wyrobach tytoniowych aromatu charakterystycznego oraz regulują również istotne kwestie dotyczące m.in. ewentualnego zakazu sprzedaży transgranicznej wyrobów tytoniowych, umieszczania mieszanych (tj. graficznych i tekstowych) ostrzeżeń zdrowotnych w wielkości 65% zewnętrznego obszaru zarówno przedniej, jak i tylnej płaszczyzny opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego oraz wymuszają wdrożenie bardzo istotnych regulacji rynku inhalatorów zwanych potocznie e-papierosami oraz pojemników zapasowych z płynem zawierającym nikotynę.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie oraz zawierających dodatki określone w ustawie.
2. Ograniczenia w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych (elektroniczne papierosy lub pojemniki zapasowe).
3. Zobligowanie producentów i importerów wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych do przekazywania określonych przepisami ustawy sprawozdań, zgłoszeń, analiz, informacji itp.
4. Wprowadzenie nowych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych.
5. Kontrola opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych za pomocą specjalnego identyfikatora oraz odpornych na ingerencję zabezpieczeń.
6. Wprowadzenie wymogu otrzymania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
7. Zobowiązanie importerów i producentów papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, aby co najmniej 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do obrotu ww. produktów zgłaszali zamiar ich wprowadzenia.
8. Wprowadzenie wymagań technicznych dla producentów lub importerów w stosunku do papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
9. Wskazanie w przypadku poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wstrzymania wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub nakazanie wycofania z obrotu papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
Oczekiwanym efektem powyższych rozwiązań będzie zwiększenie skuteczności działań ukierunkowanych na kontrolę obrotu wyrobami tytoniowymi i wyrobami powiązanymi (papierosy elektroniczne).
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBeata Małecka-Libera Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-