Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD463
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw konieczne jest przygotowanie aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Rady Ministrów, do przepisów ustawy o izbach rolniczych (art. 35b ust. 6). Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 838) nowelizuje przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, umożliwiając dofinansowanie z budżetu państwa w latach 2015 – 2020, w formie dotacji celowej, kosztów ponoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych, związanych z udziałem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. Ustawa ta wprowadza także zmiany w ustawie o społeczno – zawodowych organizacjach rolników, w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz w ustawie Prawo spółdzielcze w zakresie dofinansowania w latach 2015 – 2020 kosztów udziału tych organizacji w ponadnarodowych organizacjach rolniczych na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.
Zgodnie z art. 35b ust. 6 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi:
1. szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno – zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE,
2. konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno – zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE,
3. konieczne elementy informacji z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno – zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie reguluje całość spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z udziałem polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. W projekcie rozporządzenia przewidziano, iż dofinansowanie będzie obejmowało: składki członkowskie – w 95% ich wysokości, koszty prowadzenia przez Krajową Radę Izb Rolniczych i organizacje rolnicze biur w Brukseli w zakresie ich uczestnictwa w COPA – COGECA – do 50%, koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – w 95% kosztów oraz koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – do 95% kosztów. Dotacja celowa będzie udzielana Krajowej Radzie Izb Rolniczych w drodze umowy między Ministrem a Krajową Radą Izb Rolniczych, po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych o udzielenie dotacji celowej. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie przekazywała środki finansowe z dotacji celowej organizacjom rolniczym w dwóch transzach. W ramach pierwszej transzy będą dofinansowywane składki członkowskie i koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, po przedstawieniu przez organizacje rolnicze opisanych kopii dowodów księgowych, potwierdzających powstałe koszty. W ramach drugiej transzy Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie refundowała wydatki poniesione przez organizacje rolnicze, udokumentowane opisanymi kopiami dowodów księgowych i wyciągami bankowymi. Warunkiem otrzymania środków finansowych z drugiej transzy będzie rozliczenie pierwszej transzy, polegające na zaakceptowaniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych przedłożonych przez organizacje rolnicze opisanych kopii dokumentów księgowych i wyciągów bankowych.   
W projekcie rozporządzenia wprowadzono także katalog rodzajów kosztów, które będą objęte dotacją celową. Ma to na celu doprecyzowanie, jakie koszty mogą być dofinansowane ze środków dotacji celowej oraz uporządkowanie struktury kalkulacji kosztów przedkładanych przez organizacje rolnicze Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W projekcie rozporządzenia określono również elementy informacji, którą Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie przedkładała Ministrowi. Informacja ta będzie zawierała tematykę wszystkich przedsięwzięć, w których organizacje rolnicze uczestniczyły w związku z pracami w ponadnarodowych organizacjach rolniczych oraz opis stanowisk prezentowanych na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.09.2015
Rejestr zmian