Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC1
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba nowelizacji ustawy wynika z:
- obowiązku wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE oraz 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r.,
- potrzeby wykonania wyroku Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Rzeczpospolita Polska) - Telekomunikacja Polska SA w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (sprawa C-522/08) ( 1 ) (Łączność elektroniczna - Usługi telekomunikacyjne - Dyrektywa 2002/21/WE - Dyrektywa 2002/22/WE - uzależnianie zawarcia umowy o świadczenie usług od zawarcia umowy o świadczenie innych usług - Zakaz – Internet szerokopasmowy),
- konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej,- zmiana modelu usługi powszechnej poprzez uzależnienie konieczności wyznaczania przedsiębiorcy do jej świadczenia od rzeczywistych potrzeb rynku, 
- realizacja postulatów Green ICT – umożliwienie abonentom zawierania umów w formie elektronicznej – zmiana nie wynika bezpośrednio z konieczności implementacji pakietu dyrektyw. Wprowadzenie formy elektronicznej podyktowane jest potrzebą zwiększenia elastyczności oraz szybkości zawierania oraz dokonywania zmian w treści umowy, co jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także pozwala na ograniczenie kosztów wynikających z zawierania i zmian umów w tradycyjnej formie pisemnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE oraz 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. do polskiego porządku prawnego. Projekt przewiduje między innymi:
- zapewnienie skutecznej i skoordynowanej strategii zarządzania widmem w celu stworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej,
- wprowadzenie zachęt do inwestowania w szybkie sieci telekomunikacyjne,
- zwiększenie ochrony prawnej użytkownika (przepisy prokonsumenckie),
- poprawienie konkurencyjności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych,
- udoskonalenie przepisów dotyczących użytkowników niepełnosprawnych, a także osób starszych i użytkowników o szczególnych potrzebach społecznych,
- doprecyzowanie lub zmiana zgodnie z wymogami dyrektyw definicji ustawowych.
Termin transpozycji: 25 maja 2011 r. Postępowanie w trybie art. 258 TFUE (nr naruszenia: 2011/0914 i 2011/0915).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 lipca 2012 r. (ze zmianami)
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.07.2012
Rejestr zmian