Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID243
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiany proponowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zwanym dalej PO KL mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej EFS, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.
Instytucje Pośredniczące (IP) i Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2) PO KL kończą proces kontraktacji środków zaplanowanych do wykorzystania w ramach Programu. Według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r. podpisano umowy na łączną kwotę 51,3 mld PLN. W ramach Programu pozostaje jeszcze do kontraktacji kwota ok. 20,4 mln PLN (ok. 0,04%).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przeprowadziło analizę wykorzystania środków w ramach całego PO KL, w szczególności w zakresie generujących się oszczędności w ramach trwających i zamykanych projektów.
Środki powstałych oszczędności w wysokości ok. 263 mln EUR zasilą alokację osi VI PO KL przeznaczoną na dodatkowe wsparcie działań z zakresu aktywizacji zawodowej.
Jest to ostatnia zmiana zaproponowana w ramach PO KL i powinna zostać przedstawiona do zatwierdzenia Komisji Europejskiej we wrześniu 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowane realokacje środków przyczynią się w głównej mierze do pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w zdobyciu i utrzymaniu stałego zatrudnienia poprzez udział w projektach realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 sierpnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.09.2015
Rejestr zmian