Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD461
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód wynika ze zmiany upoważnienia do wydania aktu wykonawczego określonego w art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz z potrzeby uaktualnienia wykazu kodów odpadów, w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2015 r., rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1923). Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska utrzymane zostało w mocy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak niewydanie przedmiotowego rozporządzenia w bieżącym roku skutkować może problemami z obliczaniem stawek opłat za korzystanie ze środowiska (za składowanie odpadów) oraz brakiem stawek opłat na 2016 r. za składowanie odpadów dla trzech nowych rodzajów odpadów.
W konsekwencji może zagrozić właściwej realizacji zasady „zanieczyszczający płaci".
Należy zwrócić uwagę, że wpływy z tytułu wszystkich opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 wyniosły 1790,7 min zł, a w roku 2014 wyniosły 1627,2 min zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest określenie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ponoszone są za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód. Projekt rozporządzenia został dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ujednolicono wykaz odpadów, czego efektem było m.in. dodanie trzech nowych kodów odpadów oraz określenie dla nich jednostkowych stawek opłat za umieszczanie odpadów na składowisku. Do nowo dodanych kodów należą:
1) 01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inne niż odpady wymienione w 01 03 07, dla którego przyjęto stawkę opłaty w wysokości 63,03 zł/Mg (stawka taka, jak w przypadku kodu 01 03 07*),
2) 16 03 07* Rtęć metaliczna,
3) 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć,
dla których przyjęto stawkę opłaty w wysokości 235,17 zł/Mg (przyjęta została najwyższa stawka opłaty, ustanowiona dla odpadów niebezpiecznych).
Z uwagi na brak danych potwierdzających wytwarzanie ww. rodzajów odpadów w Polsce nie przewiduje się zmiany w wielkości wpływów z tytułu opłat za składowanie tych odpadów, wynikającej z wyodrębnienia w wykazie odpadów trzech nowych rodzajów odpadów.
Z uwagi na fakt, że ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. (M. P. poz. 109) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0 (co oznacza, że ceny pozostały na takim samym poziomie), stawki opłat nie wymagały waloryzacji o przedmiotowy wskaźnik.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Ostapiuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 19.10.2015
Rejestr zmian