Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD460
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Kompetencje Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w zakresie spraw związanych z procedurą repatriacyjną, na mocy ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 818) z dniem 20 lipca 2007 r. przejął minister właściwy do spraw wewnętrznych.
W związku z powyższym celowe jest wprowadzenie stosownych zmian do obowiązujących § 3 i § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków
o udzielenie dotacji powiatowi i gminie
(Dz. U. Nr 229, poz. 2279). Bowiem zgodnie ze wskazanymi przepisami organem właściwym w zakresie ww. procedury repatriacyjnej jest nadal Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Zatem zachodzi potrzeba właściwego oznaczenia organu w omawianych przepisach ww. rozporządzenia.
Kolejną zmianę w przedmiotowym projekcie rozporządzenia stanowi propozycja wykreślenia § 2 ust. 5 z obowiązującego rozporządzenia. Na podstawie ww. przepisu do dnia 30 września wojewodowie składają do ministra właściwego do spraw wewnętrznych ostatni w danym roku budżetowym wniosek o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) właściwi ministrowie do dnia 30 września występują do Ministra Finansów z wnioskiem o podział rezerw celowych. W związku z powyższym pozostawienie w omawianym rozporządzeniu ww. § 2 ust. 5, uniemożliwia terminowe sporządzenie wniosku zbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i skierowanie go do Ministra Finansów. Z powyższych względów rezygnacja z ww. przepisu jest uzasadniona, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązującej regulacji, zawartej w § 2 ust. 4 omawianego rozporządzenia.
Jednocześnie proponuje się w § 9 nowelizowanego rozporządzenia zmianę początku biegu terminu do wypłaty przez wojewodę dotacji celowej gminie realizującej zadanie wynikające z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014, poz. 1392) z dnia otrzymania od gminy wniosku o udzielenie dotacji na dzień podpisania porozumienia o wypłatę dotacji między wojewodą a gminą. Proponowana zmiana jest konsekwencją pojawiających się trudności w dotrzymywaniu przez wojewodę 30 dniowego terminu do wypłaty dotacji w sytuacji, gdy bieg terminu rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku przez gminę, na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli, w wynikach kontroli, przeprowadzanych w urzędach wojewódzkich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Propozycja zmiany rozporządzenia polegająca na zastąpieniu Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, jest zgodna ze zmianą kompetencyjną organu, która weszła w życie z dniem 20 lipca 2007 r.
Proponowana zmiana terminu do składania przez wojewodów ostatniego w danym roku budżetowym wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” z dnia 30 września na dzień 15 września, umożliwi terminowe sporządzanie wniosku zbiorczego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i skierowanie go do Ministra Finansów, w terminie określonym w art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Kolejna proponowana zmiana dotyczy zmiany początku biegu terminu do wypłaty przez wojewodę dotacji celowej gminie realizującej zadanie wynikające z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji z dnia otrzymania od gminy wniosku o udzielenie dotacji, na dzień podpisania porozumienia o wypłatę dotacji między wojewodą a gminą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.11.2015
Rejestr zmian