Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZA35
Tytuł

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1471) Prezes Rady Ministrów, w listopadzie 2014 r., powołał przy Ministrze Finansów Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. W oparciu o przepis § 8 pkt 1 rozporządzenia, Komisja opracowała Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej, które w marcu 2015 r. Przewodniczący Komisji przedstawił Ministrowi Finansów, zgodnie z przepisem § 12 ust.1 rozporządzenia. Nowa ordynacja podatkowa musi nadążać za dynamicznymi przemianami gospodarczymi i technicznymi. Obowiązująca od 1 stycznia 1998 r. Ordynacja podatkowa była wielokrotnie nowelizowana i w wielu obszarach wyłącznie dostosowywana do nowych uwarunkowań. Opracowanie przez Komisję projektu ustawy wraz z przepisami wykonawczymi  o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji – termin 2 lata od dnia przyjęcia Kierunkowych założeń przez Radę Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przewidują realizację w nowej ustawie  dwóch podstawowych celów:
1. ochrona praw podatnika – poprzez złagodzenie nadmiernego rygoryzmu i formalizmu w odniesieniu do podatników,
2. zwiększanie skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków – poprzez zwiększenia możliwości organów podatkowych w realizacji obowiązków, wynikających z ustaw podatkowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.10.2015
Rejestr zmian