Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD456
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z uchyleniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549), i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18), niezbędne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej do obecnie obowiązujących przepisów Unii Europejskiej.
Ponadto obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia nie pozwalają na umorzenie należności, w przypadku gdy postępowanie upadłościowe zakończyło się wydaniem przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego z powodu braku majątku upadłego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się:
1) stworzenie podstawy prawnej do umarzania należności w przypadku, gdy w związku z brakiem majątku upadłego, z którego można by zaspokoić wierzycieli, sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego;
2) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów Unii Europejskiej;
3) uproszczenie procedury składania wniosków o zastosowanie rozłożenia na raty spłaty całości lub części należności albo odroczenia terminu spłaty całości lub części należności przez udostępnienie na stronie internetowej agencji jednolitego formularza wniosku w tej sprawie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.10.2015
Rejestr zmian