Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD455
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 57 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 i 529) uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Konieczność opracowania niniejszego projektu wynika z wystąpienia większych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z koniecznością utrzymania na jakościowo i ilościowo właściwym poziomie zasobów rezerw osobowych. Projektowany przepis umożliwi udział większej liczby obywateli w szkoleniach organizowanych w jednostkach wojskowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomenduje się zwiększenie limitów stanów średniorocznych z przeznaczeniem na pełnienie czynnej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy:
1. ćwiczeń wojskowych - do 430 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, z przeznaczeniem na szkolenie ochotników zgłaszających chęć uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych,
2. służby przygotowawczej - do 3.050 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej), a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej; mężczyźni i kobiety - ochotnicy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia; osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju; osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały).
Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.10.2015
Rejestr zmian