Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRA6
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe zasady realizacji programu rządowego ustanawianego na podstawie art. 42a ust. 1 dodanego do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) ustawą z dnia ……. 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. …). Podstawę prawną projektowanego rozporządzenia stanowi art. 42a ust. 12 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Program rządowy jest realizacją exposé Prezes Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 roku w zakresie finansowania studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych dla wybitnych studentów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt aktu wykonawczego określa ustawowe warunki realizacji rządowego programu mającego na celu udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach studentom przyjętym na studia magisterskie, tj. sposób i tryb kwalifikowania uczestników programu; szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej oraz formę i szczegółowy zakres tej pomocy; istotne elementy umowy zawieranej między uczestnikiem programu a ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego; przypadki, kiedy uczestnik programu nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu, a także sposób dokumentowania i potwierdzania tych okoliczności; sposób ustalanie listy zagranicznych uczelni, do których zakwalifikowania uprawnia do uczestnictwa w programie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDaria Lipińska–Nałęcz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.10.2015
Rejestr zmian