Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD437
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W zakresie dofinansowania do podręczników szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej już od 13 lat realizuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Podstawą realizacji programu w 2014 r. była Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wraz programem oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024).
W 2014 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej z planowanych do wykorzystania środków w wysokości 156 152 071 zł, ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą uruchomiło w dwóch transzach środki w łącznej wysokości 111 087 633,00 zł, w tym 110 702 523,00 zł – jako środki stanowiące dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 251 565,00 zł jako zwiększenie planu finansowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 133 545,00 zł dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2014 r., zgodnie z otrzymanymi danymi, z programu skorzystało 254 327 uczniów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 210 834 z kryterium dochodowego oraz 43 493 uczniów poza kryterium dochodowym. Dodatkowo 89 068 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  specjalnego wzięło udział w programie.
Należy podkreślić, że program „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów jest elementem systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).
Finansowe obciążenia rodzin związane z edukacją dzieci potwierdzają  m.in. badania CBOS z 2014 r., w których stwierdza się, że:
„Na początku roku szkolnego 2014/2015 rodzice, którzy mają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej, wydali na zaspokojenie ich potrzeb związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty – np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję) średnio 1 257 złotych, co stanowi 105% kwoty zeszłorocznej. Przeciętne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły 828 złotych, co stanowi 102% kwoty z roku ubiegłego. Największą pozycję w budżecie rodziców przeznaczonym na szkolną wyprawkę stanowi zakup podręczników szkolnych, na które wydali przeciętnie 360 złotych w przeliczeniu na jedno dziecko (spadek o 6% w stosunku do roku ubiegłego).”

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w sposób szczegółowy będzie regulowało zasady i formy przyznawania i wypłaty pomocy dla uczniów w formie dofinansowania do zakupu podręczników, wskazując grupy uczniów, którym przyznana zostanie pomoc oraz jej wysokość, określi zakres zadań dla poszczególnych podmiotów realizujących program „Wyprawka szkolna”, wskaże niezbędne dokumenty potrzebne do ubiegania się pomoc oraz do jej rozliczenia. 
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie IV  technikum. Wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nowych podręczników dla uczniów w klasie IV technikum.
Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej, uczestniczący do tej pory w programie, będą otrzymywać bezpłatny podręcznik, finansowany z budżetu państwa – poza programem „Wyprawka szkolna”.
Szacuje się, że w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w ramach programu otrzyma ok. 223 tys. uczniów, w tym ok. 101 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Na realizację programu zaplanowano  ok. 51 mln zł, ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła””.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoanna Berdzik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.06.2015
Rejestr zmian