Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD215
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem niniejszego przedłożenia projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii jest dostosowanie, stosownie do uwag Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii do Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1), zwanych dalej „Wytycznymi KE”, oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych (prawnych i redakcyjnych) związanych z brzmieniem niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. … ), w szczególności art. 41 ustawy, oraz zapewnienie możliwości funkcjonowania w obrocie prawnym tych przepisów, które dotyczą zasad wsparcia mikro wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) nie większej niż 3 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego,
b) większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dostosowanie kształtu regulacji prosumenckich, wysokości opłaty OZE i systemu wsparcia, bazującego na systemie cen gwarantowanych, do Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1).
Mając na uwadze wykazane w pkt 1 potrzeby i cel uchwalenia niniejszej ustawy zaproponowano dokonanie technicznych i redakcyjnych zmian w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii czyniących możliwymi skorzystanie przez obywateli z rozwiązań pro-obywatelskich zawartych w przepisach tej ustawy.
Ustawodawca, uchwalając przedmiotową ustawę nie przesądził następujących kwestii:
1. Czy stała cena jednostkowa zakupu energii z mikroinstalacji przysługuje za nadwyżkę energii czy za całą wytworzoną energię w mikroinstalacji?
2. Czy po przekroczeniu progu 300 MW dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 500 MW dla instalacji pow. 3 do 10 kW cena stała cena jednostkowa zakupu energii z mikroinstalacji wskazana w art. 41 ust. 10 lub 15 przestaje obowiązywać dla wszystkich mikroinstalacji czy tylko dla nowych, które powstały po przekroczeniu ww. progu mocowego?
3. W jakim trybie odbywa się monitorowanie ww. progów mocowych i jaki podmiot jest za nie odpowiedzialny?
4. Brak w ustawie o OZE przepisów, co do sposobu weryfikowania i trybu rejestracji działalności, jak również charakteru działalności opartej o system FIT;
5. Brak w ustawie o OZE przepisów uwzględniających konieczności zwymiarowania instalacji na tzw. potrzeby własne odbiorcy – prosumenta w przypadku korzystania z systemu cen gwarantowanych;
6. Postanowienia przepisów art. 41 ust. 10-18 są nieprecyzyjne i pozostawiają wiele możliwości interpretacyjnych, tj. brak pewności czy chodzi o moc jednej, czy też kilku mikroinstalacji liczonych łącznie, czy moc elektryczną, czy też moc przyłączeniową, czy może wreszcie moc znamionową urządzenia, instalacji lub sieci, czy też moc inwertera?
7. Uwagi do art. 41 ust. 11 i 16 wskazują, że sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do pokrycia strat wynikłych z tytułu zakupu energii elektrycznej po cenach gwarantowanych. Przepisy te nie określają jednak trybu ich pokrycia. Przepisy odsyłają do przepisów właściwych wyłącznie dla OREO SA;
8. Zgodnie z art. 41 ust. 12 i 17 taryfy gwarantowane dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 3 kW obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub 500 MW w przypadku mikroinstalacji do 10 kW. Ustawa jednak nie wskazuje, jaki podmiot, w jakim trybie i na jakiej podstawie ma kontrolować/monitorować aktualny stan mocy zainstalowanej w poszczególnych instalacjach – ma to wpływ na publicznoprawny obowiązek zakupu;
9. Brak podstaw prawnych w ustawie o OZE, co do ustalenia, czy mikroinstalacja funkcjonuje w oparciu o system net-meteringu i art. 4 ustawy, czy też sytemu FIT, wpływał będzie na brak możliwości realizacji obowiązku zakupu energii z instalacji OZE, który jest obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym, przez podmiot zobowiązany (sprzedawcę zobowiązanego);
10. Liczne uwagi i wątpliwości o charakterze prawnym i regulacyjnym. Ustawa nie definiuje pojęcia „nowobudowanej instalacji”, niezrozumiałe jest posłużenie się w art. 41 ust. 11 pojęciem „oddania do użytkowania”. Zakres poprawek stoi w sprzeczności z przepisami ustawy – Prawo budowalne, itd.;
11. Treść sformułowań w art. 41 nie pozwala na realizację rozwiązań pro-obywatelskich, brak konsekwencji w posługiwaniu się jednolitym zakresem pojęciowym - w ustawie wsparcie przysługuje przez 15 lat, który to okres liczony jest od „pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej”. Trudno jest zatem zrozumieć, dlaczego w przypadku instalacji, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15, okres ten liczony jest w sposób odmienny tj. od momentu „oddania do użytkowania” danej instalacji;
12. Wady o charakterze konstrukcyjnym i konstytucyjnym delegacji ustawowej dla Ministra Gospodarki nie pozwalają na wydanie akty wykonawczego;
13. Brak jednolitej i bezstronnej oceny skutków finansowych regulacji i oceny wpływu proponowanych rozwiązań na system finansów publicznych.
Zmiana ustawy poprzez dostosowanie do Wytycznych KE i określenie nowych ram systemu wsparcia dla tej grupy podmiotowej (prosumentów wytwarzających energię w mikroinstalacji do 3 kW oraz od 3 do 10 kW mocy zainstalowanej elektrycznej) pozwoli w bardziej precyzyjny i zrozumiały dla adresatów norm prawnych sposób podejmować decyzje inwestycyjne oraz pozwoli na funkcjonowanie tych norm prawnych w obrocie prawnym.
Bez zmiany ustawy uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r. nie jest możliwe zaproponowanie działań innych, niż zmiany legislacyjne, których celem będzie zapewnianie możliwości funkcjonowania niektórych przepisów art. 41 w obrocie prawnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-