Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD433
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 142) weszło w życie z dniem 1 lutego 2014 r. W stosowaniu tego rozporządzenia pojawiły się wątpliwości interpretacyjne. Projektowana nowelizacja ma na celu doprecyzowanie przepisów rozporządzenia i usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w jego stosowaniu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota projektu:
1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad ogłaszania deklaracji zasad polityki inwestycyjnej, poprzez jednoznaczne wskazanie, iż obowiązek ogłoszenia dotyczy także prospektu informacyjnego.
2. Doprowadzenie do ujednolicenia opisu ryzyka inwestycyjnego przedstawionego zarówno w informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych jak i w prospekcie informacyjnym.
3. Zmiana terminu przesyłania członkom otwartych funduszy emerytalnych informacji o której mowa w art. 191 ust. 1b ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W obecnie obowiązującej regulacji termin ten został określony na 14 dni po ukończeniu przez członka funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, proponuje się natomiast by termin ten biegł od momentu uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ukończeniu przez członka funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego.
4. Rozdzielenie wykazu informacji skierowanych do członków dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz wykazu informacji skierowanych do członków pracowniczych funduszy emerytalnych z uwagi na różnicę w funkcjonowaniu tych fundusz, a tym samym konieczność przekazywania członkom dobrowolnych funduszy informacji o odmiennej treści od informacji przekazywanej członkom pracowniczych funduszy.
5. W załączniku nr 1 do rozporządzenia zastąpienie pozycji „Przychody z wykorzystania części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego” pozycją „Przychody z tytułu zwrotu nadpłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego” oraz usunięcie pozycji „Koszty z tytułu wpłat na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego”. Zmiany te są konieczne z uwagi na likwidację, z dniem 1 lutego 2014 r., części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego.   

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Bucior Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2015
Rejestr zmian