Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD491
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany są związane z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz. U. poz.2176, z późn. zm.) oraz porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. między Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Z powyższej ustawy wynika wzrost wynagrodzeń pracowników Służby Więziennej w średniej miesięcznej wysokości 300zł brutto na etat od 1 stycznia 2019 r., natomiast z wyżej wymienionego porozumienia – wzrost wynagrodzeń w średniej miesięcznej wysokości 250 zł brutto na etat od 1 lipca 2019 r.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w zakresię tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej. Obecny poziom stawek zaszeregowania uniemożliwia realizację przedsięwzięć, o których mowa powyżej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze problem wskazany w pkt 1 proponuje się zmianę stawek wynagrodzenia zasadniczego, co umożliwi realizację w 2019 r. podwyżek wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Służbie Więziennej. Zakłada się, że zmiana stawek wynagrodzenia zasadniczego będzie polegać na podwyższeniu minimalnych stawek o 400 zł, natomiast maksymalnych stawek o 600 zł w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2018 r. wynosi 2 250 zł. Obecnie maksymalna kwota zaszeregowania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 88%, natomiast po podwyższeniu stawek będzie wynosiła 115%. Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w najwyższej grupie zaszeregowania wzrośnie o 7,5% w stosunku do obowiązującej stawki.
Projektowana zmiana rozporządzenia wpłynie na podwyższenie poziomu wynagrodzeń pracowników Służby Więziennej, co w konsekwencji stworzy korzystniejsze warunki motywujące do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.03.2019
Rejestr zmian