Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD426
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Brak jest obecnie instrumentu umożliwiającego uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz samorządu terytorialnego. Nie ma bowiem wyróżnienia umożliwiającego nagrodzenie pracy i służby dla samorządu terytorialnego traktowanego jako część administracji i służby publicznej, wykonującej znaczną część zadań publicznych. Ustanowienie Odznaki w roku, w którym przypada 25 rocznica ustanowienia samorządu terytorialnego w odrodzonej, wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, będzie zarazem stanowiło podkreślenie jego rangi i roli w rozwoju kraju. Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji są ustanawiane w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustanowienie wyróżnienia - odznaki honorowej, określenie jego wzoru, sposobu noszenia, zasad i trybu nadawania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Wójcik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.06.2015
Rejestr zmian