Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC168
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych
w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz.
UE L 60 z 28.02.2014 r., str. 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa zwiększa bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, zwiększa wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy
i sprawdzenia tachografów, ogranicza ryzyko popełniania przez ww. podmioty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między tymi podmiotami a przewoźnikami drogowymi, ustanawia sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 165/2014, usprawnia współpracę administracyjną z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym oraz nowelizuje regulacje trudne do zweryfikowania w praktyce stosowania prawa przez organy kontrolne (PIP).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 21.07.2015
Rejestr zmian