Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC166
Tytuł

Projekt ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania związany jest koniecznością implementacji do krajowego porządku prawnego:
1. Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, s. 1-30) oraz
2. regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania również z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS), do których wprowadzenia Rzeczpospolita zobowiązała się w podpisanym w dniu 29.10.2014 r. w Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.
Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów dyrektywy 2014/107/UE w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.0
Przeprowadzenie ww. implementacji wymaga uregulowania całości przedmiotowej problematyki w ramach ustawy szczególnej.
Potrzeba wprowadzania planowanych w projekcie rozwiązań związana jest ponadto z działaniami podejmowanymi w ramach przeciwdziałania transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. Dostrzegając konieczność podjęcia działań w tym zakresie Komisja Europejska zdecydowała się na promowanie automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych. Znaczenie automatycznej wymiany informacji jako jednego ze środków zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania w wymiarze transgranicznym zostało również uznane na szczeblu międzynarodowym (grupa G-20 i grupa G-8).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewidziana w Dyrektywie Rady 2014/107/UE automatyczna wymiana informacji ma umożliwić krajowym administracjom podatkowym pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu państwu członkowskiemu właściwemu dla poszczególnych nierezydentów. Automatycznej wymianie podlegały będą w szczególności informacje o imieniu i nazwisku/nazwie, adresie, numerze(-ach) identyfikacyjnym podatnika (NIP) oraz dacie i miejscu urodzenia (w przypadku osób fizycznych) każdej osoby raportowanej, która jest posiadaczem rachunku, numerze, saldzie oraz wartości. Dyrektywa Rady 2014/107/UE wymaga ponadto aby państwa członkowskie wprowadziły odpowiednie regulacje obligujące swoje raportujące instytucje finansowe do wykonywania zasad sprawozdawczych i zasad należytej staranności zawartych w załącznikach I i II oraz do zapewnienia skutecznego wdrożenia i przestrzegania tych zasad zgodnie z załącznikiem I sekcja IX.
Przewidziane w Dyrektywie Rady 2014/107/UE regulacje bazują na rozwiązaniach opracowanych przez OECD w ramach procedury CRS. Zasadniczym bowiem celem przy projektowaniu Dyrektywy było zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Dzięki takiemu podejściu ustawodawca unijny miał na względzie zminimalizowanie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z obsługą systemu wymiany informacji zarówno po stronie administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych. W efekcie przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny korzystać z komentarzy do modelu umowy między właściwymi organami i do wspólnego standardu do wymiany informacji, opracowanych przez OECD, jako źródła przykładów lub interpretacji oraz w celu zapewnienia spójności stosowania we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto, przyjęte w Dyrektywie zasady sprawozdawcze i zasady należytej staranności stanowią powielenie przyjętych na tej płaszczyźnie rozwiązań w ramach procedury CRS.
Projekt przewiduje rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji na państwa inne niż kraje członkowskie -  uczestniczące w systemie automatycznej wymiany informacji opartym na globalnym standardzie OECD.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.07.2015
Rejestr zmian