Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD120
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) nie funkcjonuje w praktyce. Powodem tego stanu rzeczy są liczne wady prawne i legislacyjne uniemożliwiające jej stosowanie. Zostały one szczegółowo opisane w Białej Księdze w sprawie zawodu psychologa i samorządu zawodowego psychologów opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji społecznych. Nieprawidłowości wynikające z obecnego stanu prawnego tworzą stan niepewności prawa dla psychologów, osób korzystających z ich usług, a także dla organów administracji publicznej, które nie mogą wykonywać swoich ustawowych obowiązków. Zgodnie z § 84 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy, opracowuje się projekt nowej ustawy.
Szerokie spektrum zagadnień, jakimi zajmuje się psycholog, w tym w szczególności zakres jego oddziaływania na zdrowie i życie klientów wskazuje, że zawód ten powinny wykonywać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i postawie etycznej. Regulacja zawodu psychologa jest niezmiernie ważna, gdyż wykonywanie tej profesji przez osoby niekompetentne i nieodpowiednio do tego przygotowane może stanowić zagrożenie dla ochrony zdrowia psychicznego pacjenta. Dodatkowo brak samorządu zawodowego powoduje, że nie ma organów odpowiedzialnych za sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Prawna regulacja dostępu do zawodu psychologa będzie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy, takim jak wykonywanie zawodu psychologa przez osoby bez uprawnień zawodowych i wystarczających kompetencji, otwieraniu przez nie gabinetów psychologicznych czy udzielaniu pomocy psychologicznej. Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy określi warunki oraz zasady wykonywania tego zawodu. Powołanie dwustopniowego samorządu zapewni wypracowanie jednolitych zasad wykonywania tego zawodu oraz odpowiedni standard świadczenia usług i możliwość weryfikacji kompetencji wykonujących go osób.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Męcina Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-