Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD420
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W aktualnym stanie prawnym (tj. w świetle rozporządzenia z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 303 z poźn. zm.) organizacja i nadzór nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa wykonywanych przez przedsiębiorców – producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, podzielona jest miedzy dwa organy – Ministra Gospodarki i Ministra Obrony Narodowej. Minister Gospodarki wykonuje ww. kompetencje w odniesieniu do 33 podmiotów prowadzących działalność produkcyjną w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, natomiast Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do 13 podmiotów prowadzących działalność w ww. zakresie. Zatem w odniesieniu do grupy producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego obecnie występuje dualizm systemowy w zakresie organizacji i kontroli wykonywania zadań obronnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu ujednolicenia systemu organizacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zasadne jest skupienie kompetencji w tym zakresie w rękach jednego organu – Ministra Gospodarki. Wynika to z zadań ministrów określonych w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z późn. zm.).
W związku z powyższym projekt rozporządzenia wprowadza zmianę organu organizującego i nadzorującego wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa w odniesieniu do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz przedsiębiorców – spółek prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych, dla których MON był organem założycielskim (byłe wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne).
Ponadto aktualizacja wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym związana jest z procesem przekształceń organizacyjnych istniejących podmiotów, a także uzasadniona jest koniecznością objęcia nim nowych, których działalność gospodarcza jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa (pięć podmiotów w kompetencjach MG oraz po jednym podmiocie w kompetencjach MAiC i MSP).
Szczegółowe różnice pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a przedstawionym w projekcie, polegają na:
1. w części I wykazu – dot. Ministra Gospodarki:
- aktualizacji nazw oraz formy prawnej przedsiębiorców, zgodnie z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego,
- usunięciu z wykazu przedsiębiorcy, który planuje zaprzestać działalności produkcyjnej w 2015 r. w zakresie istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa (NITROERG S.A.),
- umieszczeniu w wykazie czterech nowych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez Siły Zbrojne RP (JELCZ Sp. z o.o., AMZ Kutno Sp. z o.o. i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne „Enamor” Sp. z o.o.),
- umieszczeniu w wykazie przedsiębiorcy, którego działalność jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa (Polskie LNG S.A. w Świnoujściu),
- umieszczeniu w wykazie, w części dotyczącej Ministra Gospodarki, 13 przedsiębiorców dla których obecnie organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa jest Minister Obrony Narodowej (ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu).
2. w części II wykazu – dot. Ministra Skarbu Państwa – umieszczeniu w wykazie spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A., której działalność jest istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Umieszczenie tego przedsiębiorcy w kompetencjach Ministra Skarbu Państwa wynika z faktu, iż jedynym akcjonariuszem spółki jest inny przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo–obronnym, tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., dla którego Minister Skarbu Państwa jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa.
3. w części V wykazu – dot. Ministra Administracji i Cyfryzacji – umieszczeniu w wykazie spółki COMARCH S.A. w Krakowie, która jest istotnym dostawcą rozwiązań teleinformatycznych dla jednostek administracji publicznej,
4. w części VI wykazu – dot. Ministra Obrony Narodowej – przeniesieniu 13 przedsiębiorców do części I wykazu (konsekwencja zmian dotyczących części I wykazu).
W trakcie uzgodnień międzyresortowych będzie możliwość weryfikacji i aktualizacji wykazu przez ministrów właściwych wobec przedsiębiorców ujętych w wykazie.
Przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym objęci są obowiązkiem realizacji zadań na rzecz obronności państwa, wynikającym z ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571). Zgodnie z art. 2 tej ustawy do zadań na rzecz obronności państwa należą przedsięwzięcia w zakresie:
1) mobilizacji gospodarki,
2) militaryzacji,
3) planowania operacyjnego,
4) szkolenia obronnego,
5) wynikających z obowiązków państwa-gospodarza.
Projekt rozporządzenia – poprzez ujęcie w ww. wykazie nowych podmiotów – wprowadza obowiązek realizacji ww. zadań przez tych przedsiębiorców. Zadania te są nakładane na przedsiębiorców w drodze decyzji administracyjnej, zaś ich wykonywanie następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności państwa mające charakter planistyczny są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.
Obowiązek realizacji zadań obronnych przez nowych przedsiębiorców może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą oni zmuszeni ponieść. Obowiązki informacyjne związane z wykonaniem określonych dokumentów mogą być realizowane w ramach obowiązków osób już zatrudnionych w ww. podmiotach lub może to powodować konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika w celu wykonania ww. dokumentów.
Przewidywane obciążenie przedsiębiorcy w związku z wytwarzaniem dokumentów na potrzeby realizacji zadań obronnych wynosi ok. ¼ etatu. W związku z tym szacuje się, iż koszty które poniosą nowi przedsiębiorcy, którzy zostaną ujęci w wykazie przedsiębiorców mogą osiągnąć poziom ok. 15 tys. rocznie, przyjmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z 2013 r., tj. 3.837,20 zł.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArkadiusz Bąk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 listopada 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 04.11.2015
Rejestr zmian