Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD206
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wykorzystanie środków z programów operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi poważny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. Jedną z instytucji wykorzystującą środki z programów operacyjnych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Proponowane zmiany w ustawie wynikają z konieczności dostosowania przepisów do nowych zasad określonych w przepisach wspólnotowych dla instytucji zaangażowanych w realizację programów nowej perspektywy, innych zadań nakładanych na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w nowym okresie finansowania Unii Europejskiej oraz funkcji, które pełnić będzie PARP w przyszłości.
Celem wprowadzanych rozwiązań jest skierowanie działań podejmowanych przez Agencję do większej grupy przedsiębiorców i podmiotów działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Proponowane zmiany legislacyjne są wieloaspektowe. Dotyczą zarówno zmian w zakresie programowym, jak również dostosowania do istniejących przepisów oraz zmian w zakresie funkcjonowania Agencji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powinna być jak najlepiej przygotowana do wykonywania zadań w nowym okresie programowania. Niepodjęcie odpowiednich działań spowoduje, że PARP pozbawiona zostanie możliwości udzielania wsparcia ze środków nowej perspektywy finansowej, a z kolei MSP pozbawione zostaną możliwości skorzystania z tych funduszy. Można więc przyjąć założenie, że brak nowelizacji ustawy spowoduje, że nie zostaną w pełni wykorzystane środki z programów operacyjnych na lata 2014-2020, a w związku z tym nie rozwinie się przedsiębiorczość i nie powstaną miejsca pracy.
Oczekiwanym efektem zaproponowanego rozwiązania będzie zwiększenie liczby przedsiębiorców korzystających z programów wsparcia, usprawnienie działań PARP w zakresie obsługi beneficjentów oraz zminimalizowanie występowania nieprawidłowości przy wykorzystywaniu przez beneficjentów środków pomocowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uwzględniono w znowelizowanej ustawie działania, których wdrażanie ma zostać powierzone Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a które obecnie nie mieszczą się  w zakresie jej działalności. Zmiany, które zmierzają w szczególności do zapewnienia sprawnego realizowania przez Agencję zadań w nowej perspektywie finansowej będą dotyczyły m.in.:
- uzupełnienia zadań ustawowych PARP i sposobu ich realizacji pod kątem celów programów operacyjnych nowej perspektywy (np. w zakresie wdrażania instrumentów finansowych),
- uregulowania zadań PARP w zakresie prowadzenia Rejestru Usług Rozwojowych i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
- doprecyzowania kwestii, że dane zawarte we wniosku nie stanowią informacji publicznej oraz rozszerzenia kręgu podmiotów, którym Agencja będzie mogła udzielać informacji o danych zawartych i pochodzących z wniosków o dofinansowanie,
- możliwości obejmowania przez Agencję akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach oraz wdrażania instrumentów finansowych i realizacji działań w zakresie współpracy rozwojowej w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki,
- zmiany w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i regionalnymi instytucjami finansującymi (np. zlecanie RIF realizacji niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej oraz z projektami realizowanymi przez Agencję jako beneficjent, powiązanie współpracy Krajowego Systemu Usług dla MSP z innymi rejestrami RUR i ZRK),
- możliwość tworzenia przez Agencję oddziałów za granicą.
Kolejne zmiany dotyczą dostosowania przepisów w ustawie o utworzeniu PARP do obecnie obowiązujących przepisów. 
- odniesienie do statusu PARP jako agencji wykonawczej,
- odwołanie do definicji MSP, obowiązującej w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- wzmocnienie działań Agencji w zakresie weryfikacji danych podmiotów ubiegających się o pomoc,
- wprowadzenia obok zaświadczeń, możliwości składania oświadczeń, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o braku przesłanek wykluczających z udzielenia pomocy finansowej, na wzór ustaw deregulacyjnych,
- odniesienie się do zmian wynikających z nowego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Zmiany wynikające z wniosków płynących ze stosowania dotychczasowych zapisów ustawy:
- zmiana definicji działalności innowacyjnej,
- zniesienie obowiązku uiszczania przez PARP opłat sądowych w sprawach związanych z udzieloną pomocą finansową oraz w sprawach zamówień publicznych ,
- umożliwienie Agencji nieodpłatnego dostępu do rejestrów publicznych prowadzonych przez podmioty realizujące zadania publiczne,
- doprecyzowania kwestii powiązań kapitałowych lub osobowych u beneficjentów pomocy,
- tworzenie w planie finansowym rezerwy na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych dotyczących realizacji programów lub projektów międzynarodowych, systemowych i pozakonkursowych,
- zwiększenie kwoty umorzenia należności lub wierzytelności oraz wprowadzenie konieczności wyrażania zgody instytucji nadzorujących programy na umorzenia wierzytelności Agencji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.05.2015
Rejestr zmian