Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC165
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest implementacja dyrektywy 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (Dz. Urz. UE L 151 z 2014 r., s. 1). Termin transpozycji dyrektywy upływa w dniu 23 maja 2016 r.
Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie do Kodeksu karnego zmian, których celem jest dostosowanie polskiego prawa karnego do zaleceń Komitetu Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu Rady Europy (Moneyval), przedstawionych w 2013 r. w ramach 4 rundy oceny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozszerzenie zakresu art. 310 § 1 Kodeksu karnego o środki płatnicze, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obiegu.
Nowelizacja art. 165a Kodeksu karnego poprzez pozbawienie przestępstwa finansowania terroryzmu wymogu zamiaru kierunkowego oraz penalizację przekazania środków organizacji terrorystycznej lub członkowi takiej organizacji. Nowelizacja art. 299 Kodeksu karnego poprzez penalizację formy stadialnej przygotowania przestępstwa prania pieniędzy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMonika Zbrojewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.07.2015
Rejestr zmian